Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Patey

Patey

Iner so kawalaan na saray inatey?

‘Lapud dabok ka, dia ed dabok ompawil ka.’Genesis 3:19.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Iisipen na arum ya walay bilay kayari patey—diad tawen, impierno, purgatoryo, odino diad Limbo. Saray arum et manisiad kianak lamet ed duman klase na bilay. Ibabaga balet na saramay agmanisiad ibabangat na relihyon ya say patey et basta labat anggaan na bilay na too.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabaga na Eclesiastes 9:10 ya “anggapo so gawa, no kanonotan, no pakaamta, no kakabatan, dia ed Sheol [“Lubok,” NW] a laen mo.” Ipapaliwawa met na Biblia no antoy nagawa no ompatey iray totoo tan ayayep. Inkuan to: “Amin onla ed sakey a pasen, amin nanlapu ed dabok, tan amin ompawil ed dabok.”Eclesiastes 3:20.

 Antoy kipapasen na saray inatey?

“Say panlinlinawa to ompaway, ompawil ed dalin to; dia ed satan lanlamang ya agew saray nonot to natawtaw ira.”Salmo 146:4.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Nibangat ed dakel ya say kipapasen na too kayarin ompatey et akadepende ed saray ginawa to nen sikatoy mabilay nid dalin. Ibabaga ran no nanggaway maong, onlad gloria tan manliket ed andi-angga; balet no sikatoy mauges, sikatoy napairap ed andi-angga. Kayari patey, kaukolan kuno ya nalinisan ni iray kasalanan na totoo diad purgatoryo antis iran onarap ed Dios. Saramay ag-alinisan et agda lan balot kuno naeksperiensya so liket.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Agnalikna na inatey so liket tan agmet manirap. Lapud anggapo lay amta ra, anggapo lan balot so nalikna ra; agda met natulongan odino nasakitan iray mabilay. Unong ed Eclesiastes 9:5, 6 [Maung a Balita]: ‘Saray mabilay amta ra ya ompatey ira, balet saray inaatey anggapoy amta ran balot. Kaiba da lan naandi so panangaro, panagbusol, tan say panangabagey da. Agla ran balot mibali ed antokaman a nagagawa ed sayan mundo.’

Wala kasi ilalo na saray inatey?

“No ompatey so too, nabilay ni kasi? Balet manalagar ak na magmaung a panaon, anggad napalabas yan panaon na gunigon.”Job 14:14, MB.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Dakel so manisia ya no onlad impierno so sakey a too, anggapo lay ilalo to. Say panamairap ed impierno et agkuno mangangga. Ibabaga ra balet ya saramay walad purgatoryo et makaonla ed gloria kayarin nalinisan so kasalanan da panamegley na apoy.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Kayari pampainawad patey, napaoli iray inaatey, odino nabilay ira lamet diad dalin panamegley na Anak na Dios. Oniay ibabaga na Biblia: “Agyo pankelawan iya, lapud onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to tan ompaway ira.” (Juan 5:26, 28, 29) Say kondukta na sakey kayari na satan so pangibasiyan no kasin sikatoy naikdan na bilay ya andi-anggaan. *

^ par. 14 Parad kaaruman ya impormasyon nipaakar ed kioli, ipangasin nengnengen so kapitulo 7 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.