Onlad karga

Onlad saray karga

 TULONG PARAD PAMILYA | KALANGWERAN

No Panon ya Awaten so Panangipetek

No Panon ya Awaten so Panangipetek

NO AKIN YA MAIRAP

“No walay mangipepetek ed sika, labay ton ibaga et walay aliwan ginawam. Tan anggapoy kabat ko ya mangibagan, ‘Labalabay kon bagaan ak na arum ya aliway gagawaen ko!’”—Amy, 17. *

Say toon agto awaten so panangipetek et singa sakey a piloto ya ibabaliwala toy instruksion ya manlalapud control tower. Mapeligro itan.

Kasin mairap mon awaten so panangipetek na atateng, titser, tan arum nin adulto? No on, makatulong ed sika iyan artikulo.

NO ANTOY NEPEG MON NAAMTAAN

Amin tayo et mankaukolay panangipetek.

“Amin tayo et naynay a nalilingo.”Santiago 3:2.

““Aliwan kababaing no ipetek ka na arum lapud walay aliwan ginawam.”—Jessica.

No walay mangipetek ed sika, agto labay ya ibagan mauges ka.

“Saramay aaroen nen Jehova * et ipepetek to, a singa gagawaen na sakey ya ama ed anak a papablien to.”Uliran 3:12, NW.

“No ipepetek ak na arum, iisipen ko ya aliwan mainomay ed sikara ya gawaen itan, tan talagan maar-aro ira ta sisimbawaen da ak.”—Tamara.

Ontulong ed sika so panangipetek pian magmaliw kan mas maong a too.

“Denglen yo so panangibangat, tan onkabat kayo komon.”Uliran 8:33.

“Kaukolan so panangipetek pian onaligwas. Natalosan mo no antoy pakanengneng ed sika na arum tan natulongan kan kontrolen so makapuy iran ugali ya ompan agmo amtan wala manaya ed sika.”—Deanne.

 NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

Lukasan moy nonot mo. Ompan nasakitan ka no walay mangipetek ed sika. Balet pokpokan moy liknaan mo. Pian nagawaan itan, ekal moy sarilim ed situasyon tan imadyin mon sika so mangipepetek ed arum—singa bilang ed agim. Natan, kasin natatalosan mo la ya maabig met so simbawa? Insan mo ipawil so sarilim ed situasyon tan ontan so pangipasen mo ed pangipepetek ed sika.—Prinsipyod Biblia: Eclesiastes 7:9.

No maminsan, ompan onsyodot kan maong ed impangorehid sika kanian nalingwanan mo lan labay da kan tulongan ya magmaliw a mas maong ya too, aliwan pian sakitay liknaan mo.”—Theresa.

Mansiansian mapaabeba. Agmo aabuloyan ya lapud pride et agmo la awaten so panangipetek. Balet, agmo met aabuloyan ya nadismaya ka lan maong lapud wala ray kaukolan mon ipetek ed sarilim. Ontulong so inkamapaabeba pian naiwasan iratan. Tandaan: Say simbawan ansakisakit et nayarin satan so simbawan kakkaukolan mo. Balet no agmo awaten so panangipetek, antokaman so rason mo, agka natulongan ya onaligwas.—Prinsipyod Biblia: Uliran 16:18.

Say simbawan ansakisakit et nayarin satan so simbawan kakkaukolan mo

“Say pangawat na panangipetek et importante pian magmaliw kan matatken ed panagnonot. No agtayo awaten so panangipetek, agtayo nagunggonaan, ompan nasakitan ti ni ingey sarili tayo.”—Lena.

Misalamat ka. Anggano singa mairap mon awaten so panangipetek, misalamat ka nin siansia. Seguradon say iisipen na satan a too et say pankaabigan mo tan labay ton maong so pansumpalan mo.—Prinsipyod Biblia: Salmo 141:5.

“Anggapoy uges to no ibagam so ‘Salamat,’ lalo la no kaukolan mo iman ya simbawa. Tan anggano agmo kaukolan, siansia nin maabig no pisalamatan moy impansagpot na samay too ya onasingger ed sika.”—Carla.

^ par. 4 Sinalatan iray arum a ngaran ed sayan artikulo.

^ par. 11 Nabasad Biblia ya say ngaran na Dios et Jehova.