Onlad karga

Kasin Nabasa ed Biblia so Purgatoryo?

Kasin Nabasa ed Biblia so Purgatoryo?

Say ebat na Biblia

 Andi. Anggapoy salitan “purgatoryo” ed Biblia, tan ag-ibabangat na Biblia ya walay kamarerwan onsian ed toon inatey insan onlad purgatoryo. * Amtaen no antoy ibabangat na Biblia tungkol ed kasalanan tan patey tan no akin ya kontra itan ed doktrina na purgatoryo.

  •   Say panisia ed imbagat nen Jesus ya dala to so manlinis na kasalanan, aliwan say purgatoryo. Ibabaga na Biblia ya “lilinisan itayo na dala nen Jesus ya Anak [na Dios] ed amin a kasalanan” tan “diad panamegley na dala [nen Jesu-Kristo], imbulos to itayod saray kasalanan tayo.” (1 Juan 1:7; Puyan 1:5, Maung a Balita) Inter nen Jesus so “bilay to, a panondon ed amayamay a totoo.”​—Mateo 20:28MB.

  •   Anggapo lay amta na saray inatey. “Saray mabilay amta ra ya ompatey ira, balet saray inaatey anggapoy amta ran balut.” (Ecclesiastes 9:5MB) Saray inatey et anggapo lay pakalikna ra kanian agla ra nalinisan na ibabaga ran apoy kuno ed purgatoryo.

  •   Say toon inatey et agla dusaen lapud saray kasalanan to. Ibabaga na Biblia ya “say bayar na kasalanan et patey” tan “say sakey ya inatey la et nibulos la ed kasalanan to.” (Roma 6:7, 23) Say mismon patey so bayar o dusa na kasalanan.

^ Oniay nabasad libron Orpheus: A General History of Religions tungkol ed purgatoryo: “Anggapoy anggan sakey ya nabasa tungkol ed satan diad saray Ebanghelyo.” Onia met so imbaga na New Catholic Encyclopedia: “Bilang konklusyon, say doktrina na saray Katoliko ya purgatoryo et base ed tradisyon, aliwan diad Sagradon Kasulatan.”​—Second Edition, Volume 11, pahina 825.

^ Nengnengen so New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Volume 11, pahina 824.