Onlad karga

Onlad saray karga

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

United States

Diad syudad na Los Angeles, California, aka-synchronize so amin ya ngalngali 4,500 ya traffic light diman ya nanengneng ed manga 1,215 kilometro kuadrado na syudad. Unong ed The New York Times, say Los Angeles so “akauna ed saray sankabalgan ya metropolis ed interon mundo ya nanggawad satan.”

Interon Mundo

Unong ed impan-survey nipaakar ed bunigas na totood interon mundo, inmatagey na 82 porsiento so bilang na totoon matataba manlapud 1990 anggad 2010. Mas dakel na taloran beses so ompapatey lapud sobran belat nen say lapud malnutrasyon—anggaman problema nin siansia ed dakel ya bansa so kakulangay naakan. Diad tua, “diad apalabas ya 20 taon et aliwan magenap so naakan na totoo, balet natan et dakdakel so naakan tan aliwan masustansia iray kakanen—anggan diad mairap iran bansa—a lapud satan et mansasakit tayo la,” so inkuan nen Majid Ezzati, sakey ed saray manunan nan-research ed saya.

Midway Island

Samay albatross diad Laysan, ya ibabaga ran “sankatatkenan ya atap a manok diad interon mundo,” et namposnak lamet na kaaruman ed dakel lan siwsiw to. Pigay taon la na sayan nganak? Sikatoy unonan kinargaan na tag nen 1956 nen sikatoy manga limaran taon ni labat, kanian natan et masulok lan 60 so taon to. Diad interon bilay na sayan albatross et nayarin akatikyab la na manga 3 anggad 4 milyon kilometro—ami-amin et singa apatira anggad anemiran biahe manlapud dalin ya anggad bulan a papawil patubo.

South Africa

Unong ed sakey ya impanaral, kakatlo ed saray bibiin tagad South Africa so manguusar na sabon tan cream ya pampaputi. Mapeligro iratan ya panagpaputi, tan pigaran bansa so angibawal ed satan. Nayarin panlapuan iraya na nanduruman klase na cancer, pakaderal na kidney, paka-depress, sobran panaburido, tan pakawalaay gatel tan piglat.