Onlad karga

Onlad saray karga

 KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS | PROVERBIO 22-26

“Ipasal Moy Ugaw ed Dalan a Nepeg Ton Laen”

“Ipasal Moy Ugaw ed Dalan a Nepeg Ton Laen”

Nabasa ed Proverbio iray balibalin simbawa ed saray atateng. No panon a say pamikewet ed saray malangwer a sanga et makaapekto ed ibaleg da, say pangipasal ed ugugaw et baleg so nagawaan to pian manlingkor irad si Jehova diad ibaleg da.

22:6

  • Say dugan panangipasal ed ugugaw et mankaukolay baleg ya panaon tan sagpot

  • Saray atateng et nepeg ya maong ya alimbawa, tan nepeg ya maalwar dan bangatan, ipetek, pasesegen, tan disiplinaen so ananak da

22:15

  • Say disiplina et maaron panangipasal ya mangipetek ed nonot tan puso

  • Saray ugugaw et nandurumay klase na disiplina so kaukolan da