Onlad karga

Onlad saray karga

Pangaligan Iran Presentasyon

Pangaligan Iran Presentasyon

ONLIING!

Tepet: Wala ray manduaruwa no talaga kasin nambilay si Jesus, balet manisia so arum ya talagan sikatoy nambilay. Ibabaga na arum balet ya agtayo naseguro. Antoy nibagam ey?

Pangiyopresi: Nabasa ed sayan isyu na Onliing! no antoy ipapanengneng na saray ebidensya.

IBANGAT SO KATUAAN

Tepet: Antoy nagawa no ompatey tayo?

Teksto: Jn 11:11-14

Katuaan: No ompatey so sakey a too, manampot lay bilay to. Kanian agtayo nepeg ya ontakot ed biek a bilay. Inkompara nen Jesus so patey ed ugip. Singa ginawa tod si Lazaro, sarag ton “bangonen” iray inatey ya inad-aro tayo pian panliketan da lamet so bilay diad dalin.Job 14:14.

IMBITASYON PARAD SARAY ARAL NA KONGREGASYON (inv)

Pangiyopresi: Labay ta kan imbitaan ed sakey a libren paliwawa ya based Biblia. Nagawa iya diad Kingdom Hall, say pasen ya pandadayewan mi. [Ikdan na imbitasyon parad aral, ipanengneng no anton oras tan iner nagawa so aral ed weekend, tan bitlaen so tema na publikon paliwawa.]

Tepet: Asalim lay linmad Kingdom Hall? [No matukoy, ipabantay so video ya Antoy Gagawaen Diad Kingdom Hall?]

MANGGAWAY SARILIM YA PRESENTASYON

Alig moy format ya akasulat diad tagey pian makagawa na sarilin presentasyon mo.