Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Anto so Balibalin Komento?

Anto so Balibalin Komento?

Say balibalin komento et mamabiskeg ed kongregasyon. (Rom 14:19) Anggan saray mankokomento et minanabang met. (Pro 15:23, 28) Kanian, maabig no makapankomento tayo na anggano maminsan labat kada aral. Siempre, agtayo nailaloan ya natawag tayo kada mangitagey tayoy lima. Kanian, mas maong no mangiparaan tayoy pigaran komento.

Say balibalin komento . . .

  • et simpli, malinew, tan antikey. Nayarin ibaga itan ed 30 segundo o mas antikey ni

  • et mas maong no ibagam ed sarilim ya salita

  • et aliwan pangibaga lamet ed no antoy nikomento la

No sikay unonan tinawag, . . .

  • mangiter na simpli tan direktan ebat

No naebatan lay tepet, sarag mon . . .

  • ibaga no antoy koneksion na nisitan teksto ed punto ya kokonsideraen

  • bitlaen no panon ya makaapekto ed bilay tayo so punto

  • ipaliwawa no panon ya nausar so impormasyon

  • ibaga so sakey ya antikey ya eksperiensya ya mangidadanet ed manunan punto