Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 16

Aayakuligongalo oye na oshinakugwanithwa shashike?

Aayakuligongalo oye na oshinakugwanithwa shashike?

Myanmar

Oshitopolwa shokugongala

Ongundu yiilonga yomomapya

Okukaleka Oshinyanga shUukwaniilwa tashi monika nawa

Ombiimbeli otayi popi kombinga yoongundu mbali dhaalumentu Aakriste, “aawiliki yegongalo [nenge “aatonateli”] naayakuli,” mboka haya sile oshimpwiyu egongalo. (Aafilippi 1:1, yelekanitha NW.) Olundji, megongalo kehe ohamu kala aakuluntugongalo naayakuligongalo yontumba. Aayakuligongalo ohaye tu ningile shike shoka hashi tu etele uuwanawa?

Ohaya ambidhidha olutu lwaakuluntugongalo. Aayakuligongalo yamwe aagundjuka nayamwe aakokele, oye na ekwatathano lya kola naJehova, oye shi okwiinekelwa, nohaya longo oshilonga shawo nomwenyo aguhe. Ohaya longo iilonga ya simana megongalo mbyoka kaayi na ko nasha nokulonga nenge nokulitha. Shika ohashi pe aakuluntugongalo ethimbo ya gandje eitulomo kokulonga nokokulitha uusita.

Ohaya yakula egongalo miinima yi ili noyi ili. Aayakuligongalo yamwe ohaya pewa oshilonga shokuyakula mboka taya thiki pokugongala. Yalwe ohaya longo nomambako, niileshomwa, nokuyalula iimaliwa yegongalo, nohaya unganeke uukalata wiitopolwa mbyoka yi na okuuvithilwa kegongalo. Ohaya kwathele wo nokukaleka Oshinyanga shUukwaniilwa tashi monika nawa. Aakuluntugongalo otashi vulika wo ye ya pule ya kwathele aakokele. Kutya nduno oya pewa ya longe oshilonga shini, ohaye shi longo nehalo ewanawa, shoka hashi ya ningitha ya kale ya simanekwa kwaayehe megongalo. — 1 Timoteus 3:13.

Ohaya tulile po aalumentu Aakriste oshiholelwa oshiwanawa. Aayakuligongalo oya pewa oshilonga shika molwomaukwatya gawo gopaKriste omawanawa. Iipopiwa mbyoka haya gandja ohayi nkondopaleke eitaalo lyetu. Ohaye tu kwathele tu kale twa hwama sho taya kwatele komeho miilonga yokuuvitha. Molwaashoka ohaya longele kumwe naakuluntugongalo, shika ohashi eta enyanyu nuukumwe megongalo. (Aaefeso 4:16) Mokweendela ko kwethimbo nayo otashi vulika ya ka ninge aakuluntugongalo.

  • Aayakuligongalo aalumentu ye na uukwatya wuni?

  • Aayakuligongalo ohaya kwathele ngiini egongalo opo ayihe yi ende nawa?