South Korea

Brasilial

Australia

Guinea

Okuza methimbo lyonale, Jehova okwa kala a hala aanegumbo ya kale haya kala pamwe, taya koleke ekwatathano lyawo naye, notaya koleke ekwatathano lyawo megumbo. (Deuteronomium 6:6, 7) Nomolwaashono Oonzapo dhaJehova hadhi ikalekele esiku limwe oshiwike kehe moka hadhi longele Kalunga pamwe megumbo, tadhi kundathana dha manguluka kombinga yiinima yopambepo shi ikolelela koompumbwe dhawo dhokondandalunde. Nonando ongoye awike, oto vulu okulongitha ethimbo ndyoka wu kale pamwe naKalunga tashi vulika to konakona kombinga yoshipalanyolo shOmbiimbeli shoka wu na ohokwe musho.

Elongelokalunga lyUukwanegumbo ohali tu hedhitha popepyeelela naJehova. “Hedheni kuKalunga, oye nota hedha kune.” (Jakob 4:8) Ohatu tseya Jehova nawa nosho wo nkene ha katuka ngele twi ilongo oshindji kombinga yuukwatya we mOohapu dhe, Ombiimbeli. Omukalo omupu okutameka elongelokalunga lyuukwanegumbo ogwo okulesha Ombiimbeli pamwe mokule tashi vulika mu longithe elandulathano lyokoshiwike lyOsikola yOkudheula Aauvithi. Oshilyo kehe shuukwanegumbo otashi vulu okupewa oshitopolwa shi leshe opo nduno ayehe taya kundathana kombinga yaashoka yi ilonga mOmanyolo.

Elongelokalunga lyUukwanegumbo ohali kwathele ayehe megumbo ya kale ye na ekwatathano lya kola. Aasamane naakulukadhi, aavali nosho wo aanona, ohaya koleke ekwatathano lyawo ngele oya kala haya konakona Ombiimbeli pamwe megumbo. Ekonakonombiimbeli ndyoka oli na okukala ethimbo lyenyanyu nolyombili, esiku ndyoka kehe gumwe megumbo ha kala a hala lya thika. Aavali otaya vulu okukala haya hogolola iitopolwa yontumba mbyoka hayi kala mOshungolangelo nenge mo-Awake! shi ikolelela koomvula dhaanona yawo. Pompito ndjoka otaya vulu wo okupopya kombinga yomashongo ngoka aanona ya tsakaneka kosikola nankene ye na okuungaunga nago. Otamu vulu wo okwiidheula po pomaimbilo ngoka taga ka imbwa pokugongala nokwiitalaleka pomuligu nenge okwiinyangusha konima ngele mwa mana.

Ethimbo ndika lyi ikalekelwa lyokoshiwike lyokulongela Jehova pamwe otali ke mu kwathela amuhe megumbo mu kale hamu nyanyukilwa okukonakona Oohapu dhaKalunga nota ka yambeka oonkambadhala dheni. — Episalomi 1:1-3.

  • Omolwashike hatu itulile po ethimbo lyokulongela Kalunga pamwe pegumbo?

  • Ongiini aavali taya vulu okushilipaleka kutya kehe gumwe megumbo oha nyanyukilwa ompito ndjika?