Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 Oshileshwa 18

Ohatu kwathele ngiini ooitaali ooyakwetu mboka ye li moonkalo oondhigu?

Ohatu kwathele ngiini ooitaali ooyakwetu mboka ye li moonkalo oondhigu?

Orepablika yaDominika

Japani

Haiti

Uuna pwa holoka oshiponga, Oonzapo dhaJehova ohadhi unganeke nziyanziya shoka dhi na okugandja opo dhi kwathele ooitaali ooyakwawo mboka ya gumwa koshiponga shoka. Oonkambadhala ndhoka ohadhi ulike kutya otu holathane shili. (Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 3:17, 18) Ohatu kwathele ooitaali ooyakwetu momikalo dhini?

Ohatu gandja omayambidhidho gopashimaliwa. Sho muJudea mwa li mu na ondjala ondhigu, Aakriste yopetameko muAntiokia oya li ya gandja ekwatho lyopashimaliwa kooitaali oyaakwawo yomuJudea. (Iilonga 11:27-30) Sha faathana, ngele otu uvu kutya ooitaali ooyakwetu kiitopolwa yimwe yomuuyuni oye li muudhigu, ohatu tumu iinima yokwiikwatha nayo okupitila megongalo lyomoshitopolwa shoka li yi gandje kwaamboka oyo unene ya dhengwa ya lila. — 2 Aakorinto 8:13-15.

Ohatu gandja ekwatho ndyoka lya pumbiwa. Aakuluntugongalo mboka ye li momudhingoloko moka mwa holoka oshiponga ohaya kongo oshilyo kehe shegongalo nokutala ngele opu na oshilyo shimwe sha gumwa koshiponga shoka. Okomitiye yokugandja ekwatho ohashi vulika yi longekidhe iikulya, omeya ga yela gokunwa, iizalomwa, omahala gokukala nokugandja ekwatho lyopaunamiti. Oonzapo odhindji ndhoka dhi na uunkulungu wokulonga iilonga yontumba mbyoka ya pumbwa okulongwa ohadhi iyamba nohadhi longitha iimaliwa yadho dhene opo dhi ka gandje ekwatho nenge dhi ka tungulule omagumbo ngoka ga teka po nosho wo Iinyanga yUukwaniilwa. Molwaashoka otu na uukumwe mehangano nosho wo ontseyo yokulongela kumwe ohashi tu kwathele tu gandje ekwatho ndyoka lya pumbiwa, tatu shi ningi neendelelo. Nonando ohatu gandja ekwatho ‘kwaamboka tu li nayo meitaalo limwe,’ ohatu kwathele wo yalwe ngele otashi vulika, kashi na nduno mbudhi kutya oyomelongelokalunga lini. — Aagalati 6:10.

Ohatu gandja ekwatho lyopambepo nolyopamaiyuvo. Mboka ya ninga iihakanwa ohaya kala unene ya pumbwa ehekeleko. Pomathimbo ga tya ngaaka, ohatu pewa oonkondo kuJehova, “Kalunga kehekeleko alihe.” (2 Aakorinto 1:3, 4, yelekanitha NW.) Ohatu ya lombwele shoka Ombiimbeli ye tu uvanekela, nohatu ya shilipaleke kutya Uukwaniilwa waKalunga owo owala tawu ka hulitha po iiponga mbyoka hayi eta uuwehame nemono lyiihuna. — Ehololo 21:4.

  • Omolwashike Oonzapo hadhi vulu okukwathela nziyanziya uuna pwa holoka oshiponga?

  • Ehekeleko lini lyopambepo tatu vulu okugandja kwaamboka ya hupa miiponga?