Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Iilonga yOonzapo dhaJehova

OKWIIYUTHA KOMAKOTAMPANGO GOMBIIMBELI

Jehova okwa ningila ndje oshindji

Oshili yOmbiimbeli yini ya kwathele meme Crystal ngoka a kala nokuhepekwa pamilalo sho a li okanona, a kale e na ekwatathano naKalunga nokukale nonkalamwenyo tayi ti sha?

OKWIIYUTHA KOMAKOTAMPANGO GOMBIIMBELI

Jehova okwa ningila ndje oshindji

Oshili yOmbiimbeli yini ya kwathele meme Crystal ngoka a kala nokuhepekwa pamilalo sho a li okanona, a kale e na ekwatathano naKalunga nokukale nonkalamwenyo tayi ti sha?

Oku ka uvithila kiitopolwa yokokule — yomuAustralia

Tala nkene Oonzapo dhaJehova pamwe naanegumbo yadho tadhi uvithile aantu oshili yOmbiimbeli uule woshiwike muAustralia. Otadhi uvithile aantu mboka ye li miitopolwa yokuushayi.

Longitha o-JW.ORG wu uvithe etumwalaka lyOmbiimbeli

Oonzapo dhaJehova adhihe kutya nduno oondhoka dhi li aagundjuka, nenge aakuluntu odhi hole okulongitha epandja lyadho lyokointaneta dhi uvithile aantu oyendji ngaashi tashi vulika onkundana ombwanawa yoshilongo shaKalunga, nenge tu tye, Uukwaniilwa waKalunga.

Uukalele wetu

Oku ka uvithila kiitopolwa yokokule — yomuAustralia

Tala nkene Oonzapo dhaJehova pamwe naanegumbo yadho tadhi uvithile aantu oshili yOmbiimbeli uule woshiwike muAustralia. Otadhi uvithile aantu mboka ye li miitopolwa yokuushayi.

Oku ka uvithila kiitopolwa yokokule — yomuAustralia

Tala nkene Oonzapo dhaJehova pamwe naanegumbo yadho tadhi uvithile aantu oshili yOmbiimbeli uule woshiwike muAustralia. Otadhi uvithile aantu mboka ye li miitopolwa yokuushayi.

Onkalamwenyo yomObetel

Iilonga yini hayi longwa koshitayimbelewa shOonzapo dhaJehova?

Aatalelipo oya manguluka oku ya yu ulukilwe ehala koshitayimbelewa shetu kehe. Otatu ku hiya wu ye wu tu talelepo!

Iilonga yini hayi longwa koshitayimbelewa shOonzapo dhaJehova?

Aatalelipo oya manguluka oku ya yu ulukilwe ehala koshitayimbelewa shetu kehe. Otatu ku hiya wu ye wu tu talelepo!

Okwiiyutha komakotampango gOmbiimbeli

Jehova okwa ningila ndje oshindji

Oshili yOmbiimbeli yini ya kwathele meme Crystal ngoka a kala nokuhepekwa pamilalo sho a li okanona, a kale e na ekwatathano naKalunga nokukale nonkalamwenyo tayi ti sha?

Jehova okwa ningila ndje oshindji

Oshili yOmbiimbeli yini ya kwathele meme Crystal ngoka a kala nokuhepekwa pamilalo sho a li okanona, a kale e na ekwatathano naKalunga nokukale nonkalamwenyo tayi ti sha?