Iifo yetu ya kankamena kOmbiimbeli otayi vulu okutapwa momalaka ge vulithe 150. Oshungolangelo otayi tu ulukile shoka iiningwanima yomuuyuni tayi ti shi ikolelela komahunganeko gOmbiimbeli. Otayi hekeleke aantu nonkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga notayi humitha komeho eitaalo muJesus Kristus. O-Awake! otayi tu ulukile nkene tu na okuungaunga nomaupyakadhi gokunena, notayi koleke einekelo lyetu momauvaneko gOmushiti kutya ote ke eta uuyuni uupe wu na ombili negameno.