Otatu ku hiya wuye wu gongale pamwe natse opo tu kutheni ombinga moshituthidhimbuluko sheso lyaJesus. Mona ehala mpoka tapu gongalwa mondoolopa yeni.