Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Edhimbuluko lyeso lyaJesus

Otatu ku hiya wuye wu gongale pamwe natse opo tu kutheni ombinga moshituthidhimbuluko sheso lyaJesus. Mona ehala mpoka tapu gongalwa mondoolopa yeni.

 

Tseya oshindji

Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?

Ekulilo olyo omagano ge li dhingi ga za kuKalunga

Ekulilo oshike? Ongiini to vulu okumona mo uuwanawa mulyo?