Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okugongala kwetu kwegongalo

Tseya oshindji kombinga yokugongala kwetu. Tala kutya opehala lini li li popepi nangoye hapu gongalelwa.

Konga ehala ndyoka li li popepi nangoye

Okugongala kwetu kwegongalo ohaku ningwa pamulandu guni?

Oonzapo dhaJehova ohadhi gongala lwaali moshiwike dhi ninge elongelokalunga. (Aahebeli 10:24, 25) Kehe gumwe ota vulu okukala po pokugongala kwetu. Pokugongala mpoka ohatu konakona Ombiimbeli nankene tatu vulu okutula miilonga monkalamwenyo yetu shoka tayi ti.

Pokugongala kwetu aapulakeni ohaya vulu okukutha ombinga ngaashi naanaa mongulu yosikola. Okugongala ohaku tameke e ta ku hulu neimbilo negalikano.

Kutya nduno ku shi Onzapo yaJehova, oto vulu okukala po pokugongala hoka. Otatu hiya kehe gumwe e ye kokugongala. Ito ka pulwa wu fute sha.

 

Tseya oshindji

OOLYE TAYA LONGO EHALO LYAJEHOVA KUNENA?

Pokugongala kwOonzapo dhaJehova ohapu ningwa shike?

Mbela owi ipula nale kutya pokugongala kwetu ohapu ningwa shike? Kapu na omalimbililo oto ka kala wa fuulwa kelongo lyOmbiimbeli ndyoka to ka mona po.

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Omagongalo gOonzapo dhaJehova oga unganekwa ngiini?

Tala kutya ohatu wilikwa nohatu longwa ngiini okupitila melongekidho ndika.