Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Omolwashike Oonzapo dhaJehova hadhi uvithile aantu ye na nale omalongelokalunga gawo?

Oshike hashi tu inyengitha tu ka uvithile aantu ye na nale omalongelokalunga gawo?

OOLYE TAYA LONGO EHALO LYAJEHOVA KUNENA?

Iileshomwa yOonzapo dhaJehova ohayi nyolwa nohayi tolokwa ngiini?

Ohatu nyanyangidha iileshomwa yetu momalaka ge vulithe po 600. Omolwashike twa pumbwa okuninga oonkambadhala dha tya ngaaka?

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Oonzapo dhaJehova odha tala ko ngiini uunongononi?

Mbela shoka dhi itaala otashi tsu ngaa kumwe nuunongononi?

KOMBINGA YETU

Okugongala kwegongalo kwOonzapo dhaJehova

Tseya mpoka hatu gongala nosho wo nkene hatu longele Kalunga.

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Iilonga yOonzapo dhaJehova ohayi ambidhidhwa ngiini pashimaliwa?

Tala nkene iilonga yOonzapo dhaJehova tayi humu komeho muuyuni auhe, nonando ihadhi umbu ongalo, dho ihadhi gandja oshitimulongo.

Uuyelele paufupi—Uuyuni awuhe

  • Iilongo moka Oonzapo dhaJehova hadhi uvitha — 240

  • Omwaalu gwOonzapo dhaJehova — 8 340 982

  • Omwaalu gwaamboka haya longwa Ombiimbeli oshali — 10 115 264

  • Mboka ya li pEdhimbuluko lyeso lyaKristus lyokomumvo — 20 085 142

  • Omagongalo — 119 485