Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

Oonzapo dhaJehova odhi li muuyuni awuhe nodha za momihoko nomomaputuko agehe. Oshike sha hanganitha aantu mbaka ya za momaputuko ga yoolokathana?

Ehalo lyaKalunga olini?

Kalunga okwa hala aantu ya tseye ehalo lye kombanda yevi alihe. Ehalo ndyoka olini noolye kunena taya longo yalwe kombinga lyalyo?

Oonzapo dhaJehova aantu ye li ngiini?

Owu shi Oonzapo dhaJehova dhi li ngapi? Owu shi shike lela kombinga yetu?

Omolwashike hatu ithanwa Oonzapo dhaJehova?

Konakona omatompelo gatatu kutya omolwashike dha taamba ko edhina Oonzapo dhaJehova.

Oshili yOmbiimbeli oya li ya monika ishewe ngiini?

Ongiini tatu vulu okukala tu na uushili kutya otu na euvoko lyomondjila lyaashoka Ombiimbeli tayi longo?

Otwa nyanyangidhile shike Ombiimbeli yo-New World Translation?

Oshike sha ningitha etoloko ndika lyOohapu dhaKalunga li kale li na ongushu?

Kokugongala kwetu kwopaKriste oto ka mona ko shike noto ka uva ko shike?

Ohatu gongala pamwe opo tu konakone Ombiimbeli nokutsaathana omukumo. Otadhi ke ku taamba ko nenyanyu!

Okweendathana nAakriste ooyakwetu ohaku tu etele uuwanawa washike?

Oohapu dhaKalunga ohadhi tsu omukumo Aakriste. Mona nkene to vulu okumona mo uuwanawa meendathano lya tya ngaaka.

Pokugongala kwetu ohapu ningwa shike?

Mbela owi ipula nale kutya pokugongala kwetu ohapu ningwa shike? Kapu na omalimbililo oto ka kala wa fuulwa kelongo lyOmbiimbeli ndyoka to ka mona po.

Omolwashike hatu zala nawa ngele tatu yi kokugongala?

Mbela Kalunga oha vulu okuuvithwa nayi kwaashoka twa zala? Ilonga nkene omakotampango hage tu wilike mokuhogolola omizalo dhetu nosho wo eholokopo lyetu.

Ongiini to vulu okwiilongekidhila nawa okugongala?

Okwiilongekidhila okugongala komeho yethimo ohaku vulu oku ku kwathela wu mone mo uuwanawa muko.

Elongelokalunga lyUukwanegumbo oshike?

Konakona nkene elongekidho ndika tali vulu oku ku kwathela wu hedha popepyeelela naKalunga notali koleke ekwatathano lyeni naanegumbo.

Omolwashike hatu yile kiigongi?

Omumvo kehe ohatu kala tu na iigongi itatu. Uuwanawa wuni to vulu okumona ngele owa kala ho kala po piigongi?

Iilonga yetu yokuuvitha Uukwaniilwa oyu unganekwa ngiini?

Ohatu landula oshiholelwa shoka Jesus a tula po manga a li kombanda yevi. Ohatu uvitha momikalo dhini?

Omukokolindjila oha ningi shike?

Yamwe oya tokola okukala haya uvitha oowili 30, 50, nenge dhi vulithe po momwedhi kehe. Oshike hashi yi inyengitha?

Iilonga yuutumwa oshike?

Oshike sha kwatelwa mo mokuninga omutumwa? Ohaya mono edheulo lini li ikalekelwa?

Aakuluntugongalo ohaya yakula ngiini egongalo?

Aakuluntugongalo ya pyokoka oyo haya kwatele egongalo komeho. Ohaya gandja ekwatho lini?

Aayakuligongalo oye na oshinakugwanithwa shashike?

Aayakuligongalo ohaya kwathele egongalo opo ayihe yi ende nawa. Konakona nkene iilonga yawo hayi etele uuwanawa ayehe mboka haya kala po.

Aatonateli aayendi ohaye tu kwathele ngiini?

Aatonateli aayendi ohaya talele po omagongalo nelalakano lyashike? Ongiini to vulu okumona uuwanawa sho taya talele po egongalo?

Ohatu kwathele ngiini ooitaali ooyakwetu mboka ye li moonkalo oondhigu?

Uuna pwa holoka oshiponga, Oonzapo dhaJehova ohadhi unganeke nziyanziya dhi kwathele nokuhekeleka pambepo mboka ya gumwa koshiponga. Momikalo dhini mbela?

Ngele taku popiwa “omupiya omudhiginini nomunandunge” olye naanaa ta popiwa?

Jesus okwa li u uvaneka kutya ota ka langeka po ongundu yomupiya yi kale tayi gandja iikulya yopambepo pethimbo. Shika oshi na okuningwa ngiini?

Olutuwiliki ohalu longo ngiini kunena?

Methelemumvo lyotango okangundu kaakuluntugongalo naayapostoli oka li ka longo ke li olutuwiliki megongalo lyopaKriste. Ongiini kunena?

Obetel oshike?

Obetel ehala lyi ikalekelwa nohamu longwa oshilonga sha simana noonkondo. Ilonga kombinga yaamboka haya longo mo.

Iilonga yini hayi longwa koshitayimbelewa?

Aatalelipo oya manguluka oku ya yu ulukilwe ehala koshitayimbelewa shetu kehe. Otatu ku hiya wu ye wu tu talelepo!

Iileshomwa yetu ohayi nyolwa nohayi tolokwa ngiini?

Ohatu nyanyangidha iileshomwa yetu momalaka ge vulithe po 600. Omolwashike twa pumbwa okuninga oonkambadhala dha tya ngaaka?

Oshimaliwa shoka hatu longitha miilonga yetu yomuuyuni auhe ohashi zi peni?

Ngele tashi ya poshimaliwa, oshike sha ningitha ehangano lyetu lyi kale lya yooloka ko komalongelokalunga galwe?

Omolwashike hatu tungu Iinyanga yUukwaniilwa nohatu yi tungu ngiini?

Omolwashike ehala lyetu lyelongelokalunga hali ithanwa Oshinyanga yUukwaniilwa? Tseya oshindji kombinga yankene omatungo ngaka haga kwathele omagongalo getu.

Ohatu kwathele ngiini okukaleka Oshinyanga shetu shUukwaniilwa monkalo ombwanawa?

Oshinyanga shUukwaniilwa sha yela noshi li monkalo ombwanawa ohashi simanekitha Kalunga. Opwa ningwa omalongekidho geni gokukaleka Oshinyanga shUukwaniilwa sha yela?

Ongiini tatu vulu okumona uuwanawa mokukala tu na ongulumambo pOshinyanga shUukwaniilwa?

Mbela owa hala okuninga omapekapeko gontumba wu kokeke ontseyo yoye kombinga yOmbiimbeli? Talela po ongulumbo yomOshinyanga shUukwaniilwa!

Kehala lyetu lyokointaneta ohaku kala ku na shike?

Oto vulu okwiilonga oshindji kombinga yetu, yaashoka twi itaala nokumona omayamukulo komapulo goye gopaMbiimbeli.

Mbela oto ka longa ehalo lyaJehova?

Jehova Kalunga oku ku hole shili. Ongiini to vulu okuulika kutya owa halelela oku Mu nyanyudha esiku kehe monkalamwenyo yoye?