Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 15

Aakuluntugongalo ohaya yakula ngiini egongalo?

Aakuluntugongalo ohaya yakula ngiini egongalo?

Soumi

Ta longo

Taya ningi etalelopo lyuusita

Taya uvitha

Mehangano lyetu kamu na aasita haya futwa. Pehala lyaashono, mboka ya gwanitha po iitegelelwa oya langekwa po ye li aatonateli ya ‘lithe egongalo lyaKalunga,’ ngaashi sha li sha ningwa sho egongalo lyopaKriste lya totwa po. (Iilonga 20:28) Aakuluntugongalo mbaka aalumentu ya pyokoka pambepo mboka haya kwatele komeho megongalo nohaya litha egongalo ‘nehalo ewanawa, ihe hakethiminiko. Ihaya longo nelalakano tali sitha ohoni lyokukonga eliko, ihe onehalo tali zi momwenyo.’ (1 Petrus 5:1-3) Ohaya longo shike omolwuuwanawa wetu?

Ohaye tu sile oshimpwiyu nohaye tu gamene. Aakuluntugongalo ohaya wilike nohaya kwathele egongalo li kale popepi naJehova. Molwaashoka oye shi shi kutya Kalunga okwe ya pa oshilonga sha simana, ohaye tu kwathele tu kale tu li monkalo ombwanawa notu na enyanyu, pehala lyoku tu pangela. (2 Aakorinto 1:24) Ngaashi owala omusita ha longo nuudhiginini a sile oshimpwiyu onzi kehe, aakuluntugongalo nayo ohaya kambadhala okutseya oshilyo kehe megongalo. — Omayeletumbulo 27:23.

Ohaye tu longo nkene tu na okugwanitha po ehalo lyaKalunga. Oshiwike kehe, aakuluntugongalo ohaya kwatele komeho okugongala kwegongalo opo ya koleke eitaalo lyetu. (Iilonga 15:32) Aalumentu mbaka yi itula mo ohaya kwatele komeho miilonga yokuuvitha, taya longo natse noku tu dheula tu vule okuuvitha momikalo dhi ili nodhi ili.

Ohaye tu tsu omukumo pauhandimwe. Opo ya sile oshimpwiyu oompumbwe dhetu dhopambepo, otashi vulika ya popye natse pokugongala nenge ye tu talele po pegumbo noku tu pa ekwatho nehekeleko okuza mOmbiimbeli. — Jakob 5:14, 15.

Kakele kwaashoka haya longo megongalo, aakuluntugongalo oyendji oye na wo okulongitha ethimbo lyawo miilonga yokwiikongela omboloto nosho wo mokusila oshimpwiyu aanegumbo lyawo. Ooitaali ooyakwetu mbaka haya longo nuudhiginini oya gwana okusimanekwa. — 1 Aatessalonika 5:12, 13.

  • Aakuluntugongalo oye na oshinakugwanithwa shashike?

  • Aakuluntugongalo ohaya ulike ngiini kutya oye na ko nasha nakehe gumwe gwomutse?

Tseya oshindji

OMAPULO NGOKA HAGA PULWA OLUNDJI

Omagongalo gOonzapo dhaJehova oga unganekwa ngiini?

Tala kutya ohatu wilikwa nohatu longwa ngiini okupitila melongekidho ndika.

Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?

Eninginitho lyoye nekwatathano lyoye naKalunga

Omuntu oku na okukatuka oonkatu dhini opo a kale a gwana okuninginithwa eninginitho lyopaKriste? Iilonga kutya otali thaneke shike nosho wo kutya oha li ulikwa ngini.