Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 20

Olutuwiliki ohalu longo ngiini kunena?

Olutuwiliki ohalu longo ngiini kunena?

Olutuwiliki lwomethelemumvo lyotango

Taya lesha ombilive ya za kolutuwiliki

Pethimbo lyaayapostoli, ano tu tye methelemumvo lyotango, ‘aayapostoli naakuluntu’ mboka ya li muJerusalem oyo ya li molutuwiliki ndwoka lwa li halu ningi omatokolo miinima ya simana pehala lyegongalo alihe lyAakriste aagwayekwa. (Iilonga 15:2) Opo ya ninge etokolo ndyoka ayehe ta ya tsu kumwe nalyo, oya li haya konakona shoka Omanyolo taga ti nokulandula ewiliko lyombepo ondjapuki yaKalunga. (Iilonga 15:25) Omulandu ngoka ogwo hagu landulwa nokunena.

Ohalu longithwa kuKalunga okulonga ehalo lye. Aamwatate aagwayekwa mboka ye li molutuwiliki, oye na ohokwe onene mOohapu dhaKalunga, noye na wo ontseyo oyindji ndjoka tayi ya kwathele ya vule okutokola nkene iilonga yi na okulongwa nosho wo okuyamukula omapulo kombinga yiinima yopalongelokalunga. Ohaya gongala oshiwike kehe opo ya kundathane kombinga yoompumbwe dhooitaali muuyuni auhe. Ohaya gandja omalombwelo ngoka ga kankamena kOmbiimbeli, okupitila moombilive nenge okupitila maatonateli aayendi nosho wo okupitila muyalwe, ngaashi sha li hashi ningwa methelemumvo lyotango. Shika ohashi kwathele aapiya yaKalunga ya kale haya katuka nohaya dhiladhila momukalo gwa faathana. (Iilonga 16:4, 5) Olutuwiliki ohalu kwatele komeho melongekidho lyiikulya yopambepo, nohalu ladhipike yalwe ya kale ya lenga iilonga yokuuvitha Uukwaniilwa, nohalu langeke po aalumentu mboka ye na okupewa iinakugwanithwa.

Ohalu landula ewiliko lyombepo yaKalunga. Olutuwiliki ohalu kongo ewiliko kuJehova Omunamapangelo agehe, nokuJesus ngoka e li Omutse gwegongalo. (1 Aakorinto 11:3; Aaefeso 5:23) Iilyo yolutuwiliki ihayi dhiladhila kutya oyo tayi pangele aapiya yaKalunga. Iilyo yolutuwiliki pamwe naagwayekwa ooyakwawo ‘ohaya landula onzigona shaampoka ta yi yi.’ (Ehololo 14:4) Mboka ye li molutuwiliki ohaya kala ye na olupandu sho hatu ya kwatele momagalikano getu.

  • Oolye ya li iilyo yolutuwiliki methelemumvo lyotango?

  • Kunena Olutuwiliki ohalu kongo ngiini ewiliko lyaKalunga?