Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

Mbela oto ka longa ehalo lyaJehova?

Mbela oto ka longa ehalo lyaJehova?

Natu ku pandule sho wa kutha ethimbo wu konakone okabroshure haka opo wu tseye nawa Oonzapo dhaJehova, iilonga yetu, nowu tseye nkene ehangano lyetu hali longo. Otu na einekelo kutya oke ku kwathela wu dhimbulule kutya otse tatu longo ehalo lyaJehova kunena. Otatu ku ladhipike wu tsikile okwiilonga kombinga yaKalunga, wu lombwele aanegumbo lyoye nookuume koye kombinga yaashoka to ilongo, nowu kale to endathana natse pandjigilile pokugongala kwopaKriste. — Aahebeli 10:23-25.

Oto ka mona kutya mpoka ngaa pu thike to ilongo kombinga yaJehova, opo ngaa tapu ka kala pu thike okumona kwoye kutya nani oku ku hole shili. Opo nduno, otashi ke ku inyengitha wu longe ashihe shoka to vulu wu ulike kutya nangoye owu mu hole shili. (1 Johannes 4:8-10, 19) Ihe ongiini to vulu okuulika monkalamwenyo yoye yakehe esiku kutya owu mu hole shili? Omolwashike okuvulika komakotampango gopamikalo taku ku etele uuwanawa? Na, oshike tashi ke ku kwathela wu kale wa hala okulonga ehalo lyaKalunga pamwe natse? Ngoka ha konakona Ombiimbeli nangoye ota ka kala a nyanyukwa okuyamukula omapulo ngoka opo ngoye noyaandjeni ‘mu ikaleke mohole yaKalunga, ye e ke mu pe omwenyo gwaaluhe.’ — Judas 21.

Ngele wa mana ko okabroshure haka otatu ku indile wu konakone oshileshomwa shika shu ulikwa mpaka opo wu tsikile nokuhuma komeho mondjila yoshili . . . ‘Ikalekeni mohole yaKalunga