Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 9

Ongiini to vulu okwiilongekidhila nawa okugongala?

Ongiini to vulu okwiilongekidhila nawa okugongala?

Cambodia

Ukraine

Ngele oho konakona Ombiimbeli nOonzapo dhaJehova, otashi vulika ho iyenditha po tango manga inaamu ya mu konakone po. Opo wu ka mone po uuwanawa owundji pokugongala, oshi li nawa wu ninge sha faathana manga inoo ya kokugongala kwegongalo hoka. Otatu ka mona iizemo iiwanaweelela ngele otwa kala twi itulila po elandulathano ewanawa lyokwiilongekidhila okugongala.

Konga ethimbo tali opalele lyokukonakona nosho wo ehala li li nawa. Opethimbo lini ho kala wi itula mo nawa unene mwaashoka to ningi? Mbela ongulonene manga inoo tameka iilonga yoye yesiku, nenge okongulohi ngele aanona ya ka lala? Nokuli nonando otashi vulika itoo vulu okukonakona uule wethimbo ele, tokola kutya ethimbo li thike peni to ki ikalekela wu konakone, ngoye to kambadhala wu kale ihoo etha sha shi ye moshipala ekonakono lyoye. Inda mpoka pwa mwena nawa, dhima oradio, o-TV, nosho wo ongodhi yoye yopeke opo kaapu kale pu na sha tashi ku piyaganeke. Ngele owa kala ho galikana manga inoo konakona otashi ke ku kwathela wu dhimbwe manga iimpwiyu yoye opo wu kale to gandja eitulomo kOohapu dhaKalunga. — Aafilippi 4:6, 7.

Tenda omayamukulo, to ilongekidha nelalakano lyoku ka kutha ombinga. Tango, uva ko kutya oshikundathanwa otashi popi kombinga yashike. Dhiladhila kombinga yoshipalanyolo shoshitopolwa nenge shontopolwa, tala kutya ongiini okapalanyolo kehe ka pambathana noshipalanyolo, ngoye to konakona omathano ngoka ge li moshitopolwa e to endulula wo omapulo ngoka taga tsu omuthindo iitsa ya simanenena. Opo nduno, lesha okatendo kehe e to kongo eyamukulo lyepulo ndyoka lya pulwa. Lesha mOmbiimbeli oovelise ndhoka inaadhi tothwa mo ngoye to dhiladhila nkene dha pambathana nuuyelele mboka tawu kundathanwa. (Iilonga 17:11) Ngele wa mono eyamukulo lyepulo, tenda mo owala iitsa yontumba iishona mokatendo mbyoka tayi ke ku kwathela wu li dhimbulukwe. Nongele wu li pokugongala, ganeka wu ninge etyokosha lyoye paufupi niitya yoye mwene.

Mokukonakona nawa iikundathanwa yi ili noyi ili mbyoka hayi kundathanwa oshiwike kehe pokugongala, oto ka gwedhela uuyelele uupe “mompungulo” yoye yontseyo yOmbiimbeli. — Mateus 13:51, 52.

  • Oto vulu okukala wu na omukalondjigilile gwashike opo wu kale ho ilongekidhile okugongala kehe?

  • Ongiini to vulu okwiilongekidhila oku ka ninga omatyokosha pokugongala?

Tseya oshindji

OKUGONGALA

Okugongala kwetu kwegongalo ohaku ningwa pamulandu guni?

Ilonga nkene hatu ningi elongelokalunga lyetu.