Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 21

Obetel oshike?

Obetel oshike?

Oshikondo shomathano, Amerika

Ndowishi

Kenya

Colombia

Betel, edhina lyOshihebeli ndyoka ta li ti “egumbo lyaKalunga.” (Genesis 28:17, 19) Edhina ndika otali opalele omahala gOonzapo dhaJehova ngoka ge li muuyuni auhe moka hadhi unganekele iilonga yadho yokuuvitha nokulonga iilonga mbyoka tayi yi ambidhidha. Olutuwiliki ndoka lu li koombelewa oonene moNew York State, shaAmerika olwo halu kwatele komeho iilonga mbyoka hayi longwa miitayimbelewa miilongo oyindji muuyuni. Ongundu yaamboka haya longo miitayimbelewa mbyoka oye li aantu yomegumbo limwe nohayi ithanwa aanegumbo yaBetel. Ngaashi aantu yomegumbo limwe, ohaya longo pamwe, ohaya kala pamwe, ohaya lile pamwe, nohaya konakona Ombiimbeli pamwe. — Episalomi 133:1.

Obetel ehala lyi ikalekelwa moka aanegumbo haya longo nehalo ewanawa. Momagumbo agehe gaBetel omu na aalumentu naakiintu Aakriste mboka yi itula mo mokulonga ehalo lyaKalunga nohaya longo ethimbo lyu udha okuhumitha komeho iilonga yUukwaniilwa. (Mateus 6:33) Aanegumbo mboka ihaya futwa, ihe ohaya pewa ehala lyokukala, iikulya nosho wo oshimaliwa shomondjato shokwiikwatha nasho. Kehe gumwe mObetel oku na oshinakugwanithwa ngaashi shomombelewa, shomokombitha, nenge shomondunda yokulila. Yamwe ohaya longo moshinyanyangidho nenge mehala lyokutula omambo kumwe, yamwe ohaya opaleke egumbo, yamwe ohaya longo mehala lyokuyogela oonguwo, yamwe ohaya kaleke egumbo monkalo yi li nawa omanga yamwe haya longo iilonga yilwe.

Kehe gumwe mObetel oha kala i ipyakidhila niilonga yokuhumitha komeho iilonga yokuuvitha Uukwaniilwa. Elalakano lya simanenena mObetel kehe olyo okulonga iilonga yi na ko nasha nokutaandelitha oshili yOmbiimbeli kaantu oyendji ngaashi tashi vulika. Okabroshure haka oke li oshiholelwa shiilonga mbyoka hayi longwa kObetel. Oka nyolwa mewiliko lyOlutuwiliki e taka tuminwa koongundu dhaatoloki omathele muuyuni auhe okupitila mokompiuta, e taka nyanyangidhwa komashina hage endelele miinyanyangidho yaBetel, e taka tuminwa komagongalo ge vulithe po-100 000. Moonkatu adhihe ndhoka, mboka ye li mObetel oyo thimba yi na ongodhi mokwaambidhidha iilonga ayihe mbyoka ye endelela yokuuvitha onkundana ombwanawa. — Markus 13:10.

  • Oolye haya longo kObetel nohaya silwa oshimpwiyu ngiini?

  • Iilonga yini yi na okulongwa neendelelo hayi ambidhidhwa mObetel kehe muuyuni?