Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 1

Oonzapo dhaJehova aantu ye li ngiini?

Oonzapo dhaJehova aantu ye li ngiini?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Owu shi Oonzapo dhaJehova dhi li ngapi? Yamwe yomutse otashi vulika aashiinda yoye, aaniilonga pamwe nangoye nenge tu li mongulu yimwe kosikola. Nenge tashi vulika twa li twa kundathana nangoye kombinga yOmbiimbeli. Mbela otse oolye naanaa, nomolwashike hatu lombwele yalwe kombinga yaashoka twi itaala?

Tse aantu owala ngaashi aantu ooyakwetu. Otwa za momaputuko gi ili nogi ili notu na oondondo dha yoolokathana. Yamwe yomutse otwa li momalongelokalunga gi ili nogi ili, omanga yalwe ya li inaaya itaala muKalunga. Ihe manga inaatu ninga Oonzapo, otwa li twa konakona nuukeka omalongo gOmbiimbeli. (Iilonga 17:11) Otwi itaale shoka twi ilongo, e tatu ningi etokolo tse yene tu longele Jehova Kalunga.

Okukonakona Ombiimbeli ohaku tu kwathele. Ngaashi owala aantu yalwe haya kala ye na omaupyakadhi nomaunkundi, natse wo ohatu iyadha moonkalo ndhoka. Ihe molwaashoka ohatu kambadhala okutula miilonga omakotampango gOmbiimbeli esiku nesiku, onkalamwenyo yetu oya hwepopala noonkondo. (Episalomi 128:1, 2) Ndika olyo limwe lyomomatompelo ngoka hage tu inyengitha tu uvithile yalwe kombinga yiinima iiwanawa mbyoka twi ilonga mOmbiimbeli.

Ohatu kaleke onkalamwenyo yetu metsokumwe nomakotampango gopakalunga. Omakotampango ngoka taga adhika mOmbiimbeli ohaga kwathele omuntu a kale e na ombili nuukolele, a simaneka yalwe, omunashili noku na olukeno. Ohaga kwathele aantu moshigwana ya kale ye na uundjolowele, ya kale haya vulu okulonga sha, ya kale ye na uukumwe megumbo noye na eihumbato ewanawa. Molwaashoka otwi itaala kutya “Kalunga aantu ayehe ohe ya tala ye thike pamwe,” oshe tu hanganitha tu li aamwayinathana yopambepo muuyuni auhe, nokatu na etopoko mokati ketu omolwuukwamuhoko nenge molwopolotika. Nonando tse aantu owala ngaashi aantu ooyakwetu, tu li oshigwana, otwa yooloka ko kaantu yalwe. — Iilonga 4:13; 10:34, 35.

  • Iinima yini hayi ningwa kOonzapo dhaJehova hayi ningwa wo nokaantu yalwe?

  • Oonzapo odha tseya omithikampango dhini sho dha konakona Ombiimbeli?