Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 12

Iilonga yetu yokuuvitha Uukwaniilwa oyu unganekwa ngiini?

Iilonga yetu yokuuvitha Uukwaniilwa oyu unganekwa ngiini?

Spainia

Belarus

Hong Kong

Peru

Ethimbo ehupi manga Jesus inaa sa, okwa li a popi a ti: ‘Onkundana ndjika ombwanawa yuukwaniilwa otayi ku uvithilwa uuyuni auhe yi ningile iigwana ayihe uunzapo; notaku ya ihe ehulilo.’ (Mateus 24:14, NW) Ihe iilonga mbika yokuuvithila muuyuni auhe oya li tayi ka longwa ngiini? Omokulandula oshiholelwa shoka Jesus a tula po manga a li kombanda yevi. — Lukas 8:1.

Ohatu kambadhala okupopya naantu pomagumbo gawo. Jesus okwa li a dheula aalongwa ye ya kale haya uvitha onkundana ombwanawa taya ende egumbo negumbo. (Mateus 10:11-13; Iilonga 5:42; 20:20) Aauvithi mbeyaka yopetameko oya li ya lombwelwa kondandalunde omahala hoka ya li ye na oku ku uvithila. (Mateus 10:5, 6; 2 Aakorinto 10:13) Sha faathana kunena, iilonga yetu yokuuvitha oya unganekwa nawa, negongalo kehe olya pewa oshitopolwa shoka li na okulonga. Shika ohashi tu kwathele “tu uvithile aantu noku ya pa uunzapo nawanawa” ngaashi Jesus a li a gandja elombwelo kaalongwa ye. — Iilonga 10:42NW.

Ohatu kambadhala okupopya naantu kehe mpoka ye li. Jesus okwa li wo a tula po oshiholelwa shokuuvithila pomahala gaayehe ngaashi komunkulofuta nenge pomuthima mpoka hapu tekwa kwaayehe. (Markus 4:1; Johannes 4:5-15) Natse ohatu popi naantu kehe mpoka tatu ya adha, ngaashi momapandaanda, pomahala gokungeshefela, mooparka nenge okupitila mongodhi. Ohatu uvithile wo aashiinda shetu, aalongi pamwe natse, aanasikola ooyakwetu, naakwanezimo pompito mpoka tashi opalele. Oonkambadhala adhihe ndhika hatu ningi odhe shi ninga tashi wapa opo aantu omamiliyona muuyuni auhe yu uve “onkundana ombwanawa yehupitho.” — Episalomi 96:2NW.

Mbela kapu na gumwe ngoka wa hala okuuvithila onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga noku mu lombwela uuwanawa mboka onkundana ndjika tayi ke mu etela monakuyiwa? Onkundana ndjika ino yi ngungunina nando. Kambadhala oku yi mu lombwela nziya.

  • “Onkundana ombwanawa” yini yi na okuuvithwa?

  • Oonzapo dhaJehova ohadhi holele ngiini oshiholelwa shaJesus shokuuvitha?