Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 17

Aatonateli aayendi ohaye tu kwathele ngiini?

Aatonateli aayendi ohaye tu kwathele ngiini?

Malawi

Ongundu yiilonga

Uukalele womomapya

Okugongala kwaakuluntugongalo

Omanyolo gopaKriste gOshigreka oga popya lwiikando niikando kombinga yaBarnabas nokombinga yomuyapostoli Paulus. Aalumentu mbaka oya li aatonateli aayendi haya talele po omagongalo gopethimbo lyawo. Omolwashike? Oya li ye na ko nasha nonkalonawa yooitaali ooyakwawo. Paulus okwa ti kutya okwa li a hala ya shune ‘ya ka talele po ooitaali ooyakwawo’ ya tale nkene ye li po. Okwa li e na ehalo lyokweenda ookilometa omathele e ke ya nkondopaleke. (Iilonga 15:36) Nokunena aatonateli aayendi oye na ehalo lyokuninga sha faathana.

Ohaye ya ye tu tse omukumo. Omutonateli gwoshikandjo oha talele po omagongalo ga adha lwopo 20, ta longo nakehe egongalo oshiwike ashihe, lwaali momvula. Omutonateli gwoshitopolwa oha talele po omagongalo miikandjo ya thika pomulongo noha kala omunashipundi pukehe oshigongi shopashikandjo lumwe momumvo. Otatu vulu okumona mo uuwanawa owundji montseyo yawo nomontseyo yaakulukadhi yawo. Ohaya kambadhala okutseya aagundjuka nosho wo aakokele, nohaya kala ya halelela okuya natse miilonga yokuuvitha nosho wo kaakonakonimbiimbeli yetu. Aatonateli mbaka ohaya ningi omatalelopo guusita naakuluntugongalo, nohaya gandja iipopiwa tayi tungu pokugongala nopiigongi. — Iilonga 15:35.

Ohaya kala ye na ohokwe naantu ayehe. Aatonateli aayendi ohaya kala ye na ohokwe nonkalonawa yopambepo yomagongalo. Ohaya gongala pamwe naakuluntugongalo nosho wo naayakuligongalo opo ya tale kehumokomeho ndyoka lya ningwa po nokugandja omayele nkene aakuluntugongalo taya vulu okugwanitha po iinakugwanithwa yawo. Ohaya kwathele aakokolindjila ya longe nomupondo muukalele, nohaya nyanyukilwa okutseya mboka aape nankene taya humu komeho pambepo. Kehe omumwatate ohi iyamba nehalo ewanawa ta longo e li ‘omulongi pamwe natse oku tu kwatha.’ (2 Aakorinto 8:23) Otu na okuholela eitaalo lyawo nomukalo gwawo gwokulongela Kalunga nuudhiginini. — Aahebeli 13:7.

  • Aatonateli aayendi ohaya talele po omagongalo nelalakano lyashike?

  • Ongiini to vulu okumona uuwanawa sho taya talele po egongalo?