Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

 Oshileshwa 27

Ongiini tatu vulu okumona uuwanawa mokukala tu na ongulumambo pOshinyanga shUukwaniilwa?

Ongiini tatu vulu okumona uuwanawa mokukala tu na ongulumambo pOshinyanga shUukwaniilwa?

Israeli

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Mbela ino hala okukala ho ningi omapekapeko opo wu hwepopaleke ontseyo yoye yOmbiimbeli? Mbela owa hala okutseya oshindji kombinga yenyolo lyontumba, kombinga yomuntu gwontumba, kombinga yehala nenge kombinga yoshinima shontumba shoka sha popiwa mOmbiimbeli? Nenge pamwe oho kala wu na omaipulo ngele Oohapu dhaKalunga otadhi vulu ngaa oku ku kwathela ngele wu na oshinima shopaumwene shoka to ipula nasho? Ngele osho, ka konge uuyelele mongulumambo yopOshinyanga shUukwaniilwa.

Ohamu kala mu na iinima mbyoka tayi vulu oku ku kwathela mokuninga omapekapeko. Otashi vulika kuu na iileshomwa ayihe yopaMbiimbeli mbyoka ya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova melaka lyoye. Ihe ongulumambo yopOshinyanga shUukwaniilwa oyi na konyala iileshomwa ayihe mbyoka opo ya piti. Otashi vulika wo mu kale mu na Oombiimbeli dhomatoloko gi ili nogi ili, omambwiitya omawanawa nosho wo iinima yilwe yokukwathela omuntu a konge uuyelele. Oto vulu okulongitha ongulumambo manga okugongala inaaku tameka nongele kwa piti mo. Ngele omu na okompiuta otashi vulika mu kale mu na opolohalama yo-Watchtower Library. Oshipu okulongitha Opolohalama ndjoka uuna to kongo uuyelele, nosho wo ngele to kongo oshikundathanwa shontumba, oshitya, nenge enyolo lyontumba.

Ohayi kwathele mboka ye li mOsikola yOkudheula Aauvithi. Ngele owi inyolitha mosikola ndjika, oto vulu okukala ho kongo uuyelele mongulumambo yopOshinyanga shUukwaniilwa ngele to ilongekidhile oshipopiwa shoye. Ongulumambo ohayi kala metonatelo lyomutonateli gwosikola. Oku na oshinakugwanithwa shokushilipaleka kutya omu na iileshomwa mbyoka opo ya piti nosho wo kutya oyi li melandulathano. Ye nenge ngoka ha konakona nangoye ota vulu oku ku ulukila nkene to vulu okukonga uuyelele mboka wa hala. Ihe, omambo ngoka ge li mongulumambo kage na okuza mo mOshinyanga shUukwaniilwa. Otwa hala wo okukala hatu ga kwata nawa nokatu na okuninga mo omandhindhiliko ga sha.

Ombiimbeli otayi yelitha kutya opo tu mone ‘ontseyo yokutseya Kalunga’ otu na okukala tu na ehalo lyoku yi konga ngaashi “eliko lya holekwa.” (Omayeletumbulo 2:1-5) Ongulumambo yopOshinyanga shUukwaniilwa otayi vulu oku ku kwathela wu tameke okukala ho ningi omapekapeko.

  • Mongulumambo yopOshinyanga shUukwaniilwa omu na iinima yini yokuninga omapekapeko?

  • Olye ta vulu oku ku kwathela wu tseye nkene wu na okulongitha nawa ongulumambo?