Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kuba ni libizo lelinde kutahisa kuli batu bamisepe ni kumikuteka

‘Libizo Lelinde Lifita Bufumu Bobuñata’

‘Libizo Lelinde Lifita Bufumu Bobuñata’

KUBA ni libizo lelinde ki kwa butokwa hahulu, kuli mane mwa linaha zeñwi, libizo lasilelezwanga ka mulao. Fo, kukopanyeleza kusileleza libizo leo kuli mutu asike asinyiwa libizo kamba kusawaniwa, ibe mwa litaba zehatiswa kamba zebulelwa fa moya kamba zabulela feela mutu yomuñwi. Taba ye iluhupulisa pulelo yakale yeli: “Sesiswanela ki kuketa libizo lelinde kufita bufumu bobuñata; kufiwa likute ki kokunde kufita silivera ni gauda.” (Liproverbia 22:1.) Lukona kuba cwañi ni libizo lelinde mi ka nako yeswana ni kukutekiwa ki babañwi? Mwa Bibele, kunani liakalezo zekona kulutusa.

Ka mutala, munyakisise zeibulela Bibele kwa Samu 15. Ka kualaba puzo ya kuli, ‘Ki mañi yakona kuba muenyi mwa tende ya Mulimu?’ walisamu naañozi kuli: “Ki . . . yaeza sesilukile yabulela niti mwa pilu yahae. Haasawani mutu . . . , haaezi maswe mutu yomuñwi, mi haasinyi balikani bahae libizo. Uhana mutu yanyazahala . . . Haapalelwi kutaleleza sepiso yahae, lika niha lisike zamuzamaela hande. . . . Mi haamuheli kweta.” (Samu 15:1-5) Kana nemusike mwakuteka mutu yapila ka kulatelela likuka zende zeo?

Kalemeno kakañwi kakakona kutusa mutu kukutekiwa ki babañwi, ki ka buikokobezo. Liproverbia 15:33 ibulela kuli: “Buikokobezo buisa kwa kukutekiwa.” Munyakisise taba ye: Mutu yaikokobeza ulemuhanga bufokoli bwahae mi ubelekanga ka taata kuli aeze licinceho zetokwahala. Kuzwa fo, mutu yaikokobeza ulata kukupa swalelo hafoselize mutu yomuñwi. (Jakobo 3:2) Kono mutu yaikuhumusa hayo cwalo, yena uhalifanga kapili hafoselizwe. Liproverbia 16:18 ibulela kuli: “Kuikuhumusa kulibisa kwa sinyeho, mi moya wa kuipahamisa uisa kwa kusitatala.”

Kono mukona kueza cwañi mutu yomuñwi hamisinya libizo? Kana mukaakufa kuhalifa? Muipuze kuli, ‘Haiba nilika kusileleza libizo laka, kana hanina kuhasanya feela taba yeo ku babañwi?’ Nihaike kuli fokuñwi hakusika fosahala kuisa mutu kwa mulao, Bibele ifa kelezo yende yeli: “Usike waakufela kuyo zeka taba.” Kono uswanela ‘kuzeka taba yahao ni wahenu.’ (Liproverbia 25:8, 9) * Kutatulula taba yeo ka tokomelo ni ka kuwa pilu, kukamitusa kusasinyehelwa ki masheleñi ene mukalifa kwa mulao.

Bibele haki buka feela yebulela za bulapeli. Ki buka yemukona kusepa ili yekona kumitusa mwa bupilo. Batu babasebelisa litaba zende ze mwateñi, babanga ni tulemeno totunde ili totutahisa kuli bakutekiwe ki batu babañwi ni kuba ni libizo lelinde.

^ para. 5 Likuka zeñwi za mwa Bibele zebonisa mwa kutatululela lifapahano lifumaneha kwa Mateu 5:23, 24; 18:15-17.