Ka sauko da wannan aiki don nazari kuma ka nemi halaye hudu da ya sa Musa da Yesu Kristi suka yi kama.