Přejít k článku

Přejít na obsah

Nyní jsou poslední dny!

Nyní jsou poslední dny!

 11. kapitola

Nyní jsou poslední dny!

1. Proč se mnozí lidé cítí poněkud bezradní, když pozorují situaci ve světě, ale kde je možné nalézt spolehlivé vysvětlení světových událostí?

JAK došlo k tomu, že náš nepokojný svět je v takovém stavu? Co nás čeká v budoucnosti? Kladli jste si už někdy takové otázky? Mnozí lidé se cítí poněkud bezradní, když pozorují, co se ve světě děje. Takové skutečnosti jako války, nemoci a zločinnost způsobují, že si lidé říkají, co přinese budoucnost. Představitelé vlád dávají jen malou naději. Avšak spolehlivé vysvětlení toho, proč jsou tyto dny tak obtížné, poskytuje Bůh ve svém Slově. Bible nám pomáhá, abychom jasně viděli, kde jsme v proudu času. Ukazuje nám, že žijeme v „posledních dnech“ současného systému věcí. (2. Timoteovi 3:1)

2. Jakou otázku položili Ježíšovi jeho učedníci a jak odpověděl?

2 Uvažujte například o tom, jak Ježíš odpověděl na některé otázky svých učedníků. Tři dny před tím, než zemřel, se ho učedníci ptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ * (Matouš 24:3) Ježíš ve své odpovědi  mluvil o určitých světových událostech, které jasně ukáží, že začaly poslední dny tohoto bezbožného systému.

3. Proč se podmínky na zemi zhoršily, když Ježíš začal panovat?

3 Jak jsme si ukázali v předchozí kapitole, z biblické chronologie vyplývá, že Boží Království již začalo vládnout. Ale jak je to možné? Situace se přece nezlepšila, ale naopak zhoršila. Ano, tato skutečnost je jasným znamením toho, že Boží Království již začalo vládnout. Proč to můžeme říci? V Žalmu 110:2 se dozvídáme, že Ježíš má po určitou dobu panovat „uprostřed svých nepřátel“. Prvním činem, který měl Ježíš udělat jakožto nebeský Král, bylo svržení Satana a jeho démonských andělů do blízkosti země. (Zjevení 12:9) Jaké to mělo následky? Přesně takové, jaké byly předpověděny ve Zjevení 12:12: „Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ V tomto ‚krátkém časovém období‘ nyní žijeme.

4. Uveďte některé rysy posledních dnů. Co ukazují? (Viz rámeček.)

4 Z toho tedy vidíme, že Ježíšova odpověď na otázku, co bude znamením jeho přítomnosti a závěru systému věcí, byla závažná. Různé části znamení jsou uvedeny v rámečku na straně 102. Jak si můžete všimnout, křesťanští apoštolové Pavel, Petr a Jan nám poskytují další podrobnosti týkající se posledních dnů. Je pravda, že u většiny rysů znamení a rysů posledních dnů se jedná o znepokojivé situace. Splňování těchto proroctví by nás však mělo utvrzovat v tom, že konec tohoto ničemného systému se blíží. Prozkoumejme nyní podrobněji některé základní rysy posledních dnů.

RYSY POSLEDNÍCH DNŮ

5., 6. Jak se splňují proroctví o válkách a hladomoru?

5 „Povstane . . . národ proti národu a království proti království.“ (Matouš 24:7; Zjevení 6:4) Spisovatel Ernest Hemingway označil první světovou válku za „největší,  nejvražednější a nejhorší krveprolití, k jakému kdy na zemi došlo“. Kniha The World in the Crucible—1914–1919 (Svět ve zkoušce ohněm — 1914–1919) uvádí, že to byla „válka nového rozsahu, první totální válka v dějinách lidstva. Její délka, síla a dosah přesáhly všechno, co lidé předtím znali nebo co obecně očekávali.“ Pak přišla druhá světová válka — ještě ničivější než ta první. „Dvacátému století,“ říká profesor dějin Hugh Thomas, „vévodil kulomet, tank, bombardér B-52, nukleární bomba a nakonec řízená střela. Typické pro ně byly války mnohem krvavější a ničivější než v kterékoli jiné době.“ Je pravda, že po skončení Studené války se hodně mluví o odzbrojení. Přesto se v jedné zprávě odhaduje, že po plánovaných sníženích počtu zbraní zbude ještě 10 000 až 20 000 jaderných hlavic — více než  900násobek palebné síly, která byla použita za druhé světové války.

6 „Bude nedostatek potravy.“ (Matouš 24:7; Zjevení 6:5, 6, 8) Od roku 1914 bylo nejméně 20 větších hladomorů. K postiženým oblastem patří Bangladéš, Burundi, Čína, Etiopie, Indie, Kambodža, Nigérie, Rusko, Rwanda, Řecko, Somálsko a Súdán. Hladomor však není vždy způsobován jen nedostatkem potravy. Skupina vědců a ekonomů v oblasti zemědělství došla k závěru: „Světové zásoby potravin rostly v průběhu uplynulých desetiletí rychleji než světová populace. Ale minimálně 800 milionů lidí žije v nesmírné chudobě, . . . a proto si z té hojnosti nemohou koupit dostatek [potravin] na to, aby se z chronické podvýživy vymanili.“ V dalších případech je hlad způsoben tím, jak do ekonomiky zasahuje politika. Doktor Abdelgalil Elmekki z torontské univerzity uvádí dva příklady, kdy hladovějí tisíce lidí, zatímco země, kde tito lidé žijí, vyvážejí ohromné množství potravin. Zdá se, že vlády si dělají více starostí s tím, aby  získaly valuty k financování svých válek, než s tím, aby nasytily své občany. A jaký je závěr doktora Elmekkiho? Hladomor je často „záležitostí distribuce a vládní politiky“.

7. Jaká je dnes skutečnost, pokud jde o mory?

7 „Mory.“ (Lukáš 21:11; Zjevení 6:8) Španělská chřipka si v letech 1918–1919 vyžádala nejméně 21 milionů obětí na životech. „Ještě nikdy v dějinách nebyl svět pustošen zabijákem, který tak rychle připravil o život tolik lidských bytostí,“ píše A. A. Hoehling v knize The Great Epidemic (Velká epidemie). Mory dnes skutečně řádí. Každý rok zabije rakovina 5 milionů lidí, průjmová onemocnění připraví o život více než 3 miliony kojenců a dětí a tuberkulóza je příčinou smrti 3 milionů lidí. Respirační infekce, hlavně zápal plic, zabijí ročně 3,5 milionu dětí ve věku do pěti let. A ohromující 2,5 miliardy lidí — polovina světové populace — trpí nemocemi, které jsou způsobeny nedostatkem vody, jejím znečištěním a nedostatečnou hygienou. AIDS je další připomínkou toho, že člověk přes své významné úspěchy v lékařství není schopen mory vymýtit.

8. Jak se prokazuje, že lidé jsou „milovníky peněz“?

8 „Lidé . . . budou milovat peníze.“ (2. Timoteovi 3:2) Zdá se, že v zemích celého světa mají lidé neukojitelnou touhu po větším bohatství. „Úspěch“ se často měří podle částky na platebním šeku, „schopnosti“ podle toho, co člověk vlastní. „Hmotařství bude během příštího desetiletí i nadále jednou z hnacích sil v americké společnosti a také stále důležitější silou na jiných hlavních trzích,“ prohlásila viceprezidentka jedné reklamní společnosti. Je stejná situace i v místě, kde žijete?

9. Co je možné říci o předpověděné neposlušnosti vůči rodičům?

9 „Neposlušní rodičů.“ (2. Timoteovi 3:2) Rodiče, učitelé a další lidé v dnešní době bezprostředně zažívají to, že mnoho dětí je neuctivých a neposlušných. Někteří z těchto mladých lidí tím buď reagují na špatné chování svých rodičů, nebo toto chování napodobují. Stále větší počet dětí  přestává věřit škole, zákonu, náboženství i svým rodičům a proti těmto autoritám se bouří. Jeden zkušený učitel říká: „Zdá se, že trendem je, že mají jen velmi málo úcty k čemukoliv.“ Je však radostné, že mnoho bohabojných dětí se chová příkladně.

10., 11. Jaké jsou důkazy toho, že lidé jsou suroví a bez přirozené náklonnosti?

10 „Suroví.“ (2. Timoteovi 3:3) Řecké slovo překládané jako „surový“ znamená ‚nezkrocený, divoký, postrádající náklonnost k lidem a schopnost vcítit se‘. Je to skutečně velmi výstižný popis mnoha lidí, kteří dnes páchají násilí! „Život je tak traumatizující, plný tolika krvavých hororů, že člověk musí mít opravdu silný žaludek, aby mohl číst každodenní zprávy,“ řekl jistý redaktor. Jeden strážník sídlištní policie uvedl, že se zdá, jako by si mnoho mladých lidí nechtělo připouštět následky svého jednání. Řekl: „Převládá názor, že ‚když nevím, co bude zítra, tak to, co chci, dostanu dnes‘.“

11 „Bez přirozené náklonnosti.“ (2. Timoteovi 3:3) Tento obrat je přeložen z řeckého slova, které znamená „bezcitný, nelidský“ a ukazuje na „nedostatek přirozené, rodinné náklonnosti“. (The New International Dictionary of New Testament Theology) Skutečně, náklonnost často chybí právě v prostředí, v němž by měla kvést — doma. Je znepokojivé, že zprávy o hrubém zacházení s manželským partnerem, s dětmi, a dokonce s rodiči pokročilejšího věku se staly něčím běžným. Jeden výzkumný tým uvedl: „Násilí na lidech — ať už je to pohlavek či strčení, nebo bodnutí nožem či výstřel — se v rodinném kruhu objevuje častěji než kdekoli jinde v naší společnosti.“

12. Proč je možné říci, že lidé mají pouze způsob zbožné oddanosti?

12 „Mají způsob zbožné oddanosti, ale vůči její síle se prokazují jako falešní.“ (2. Timoteovi 3:5) Bible má moc měnit život člověka k lepšímu. (Efezanům 4:22–24) Mnoho lidí ji však používá jako plášť, pod nímž se dopouštějí nespravedlivých  skutků, které se Bohu nelíbí. Náboženští vůdcové často přehlížejí lhaní, krádeže a sexuální nemravnost. Mnohá náboženství mluví o lásce, ale podporují války. Jeden redaktor časopisu India Today uvádí: „Lidé se ve jménu nejvyššího Stvořitele dopouštějí na jiných lidských bytostech těch nejohavnějších ukrutností.“ Ano, dva nejkrvavější konflikty nedávné minulosti — první a druhá světová válka — vypukly v srdci křesťanstva.

13. Jaké jsou důkazy toho, že země je ničena?

13 „Ničí zemi.“ (Zjevení 11:18) Více než 1600 vědců z celého světa, mezi nimiž bylo 104 nositelů Nobelovy ceny, podepsalo varování, které vydal Svaz znepokojených vědců (UCS). V dokumentu bylo uvedeno: „Lidé a svět přírody nevyhnutelně směřují ke zničení . . . Zbývá pouze pár desítek let do okamžiku, kdy ztratíme možnost odvrátit hrozby, před kterými stojíme.“ Zpráva ukázala, že lidské zvyklosti, jež ohrožují život, „mohou tak změnit svět, že už nebude schopen uchovat život v podobě, v jaké ho známe“. Mezi naléhavými problémy, které se musí řešit, bylo uvedeno ubývání ozónu, znečišťování vody, odlesňování, snižování výnosnosti půdy a úhyn mnoha živočišných i rostlinných druhů. „Narušování vzájemně propojené sítě života,“ uvedl UCS, „by mohlo vést k rozsáhlým následkům, například ke zhroucení biologických systémů, jejichž dynamiku ne zcela chápeme.“

14. Jak byste mohli dokázat, že se v naší době splňují slova Matouše 24:14?

14 „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi.“ (Matouš 24:14) Ježíš předpověděl, že dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé zemi, na svědectví všem národům. Bůh pomáhá a žehná milionům svědků Jehovových, kteří tímto dílem kázání a činění učedníků tráví dohromady miliardy hodin. (Matouš 28:19, 20) Ano, svědkové si uvědomují, že by měli vinu krve, kdyby dobrou zprávu nekázali. (Ezekiel 3:18, 19) Mají radost z toho, že na  poselství o Království každý rok vděčně reagují tisíce lidí a stávají se pravými křesťany, Jehovovými svědky. Sloužit Jehovovi a šířit tak poznání o Bohu je neocenitelnou výsadou. A potom, co tato dobrá zpráva bude kázána po celé obydlené zemi, přijde konec tohoto ničemného systému.

REAGUJTE NA DŮKAZY

15. Jak skončí současný ničemný systém?

15 Jak skončí tento systém? Bible předpovídá „velké soužení“, které začne tím, že politické složky tohoto světa zaútočí na „Velký Babylón“, světovou říši falešného náboženství. (Matouš 24:21; Zjevení 17:5, 16) Ježíš řekl, že v tomto období „se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny“. (Matouš 24:29) To může znamenat doslovné úkazy na nebi. Každopádně však budou odhaleny a odstraněny ‚zářící‘ přední osobnosti náboženského světa. Satan, označovaný jako „Gog ze země Magog“, potom použije zkažené lidstvo, aby podnikl mohutný útok proti Jehovovým ctitelům. Nebude však mít úspěch, protože Bůh své ctitele zachrání. (Ezekiel 38:1, 2, 14–23) „Velké soužení“ vyvrcholí v Armagedonu, „válce velikého dne Boha, Všemohoucího“. V této válce budou odstraněny veškeré zbývající stopy Satanovy pozemské organizace. Přežijící lidstvo se potom bude moci těšit z nekonečného požehnání. (Zjevení 7:9, 14; 11:15; 16:14, 16; 21:3, 4)

16. Jak víme, že prorokované rysy posledních dnů se týkají naší doby?

16 Mohlo by se zdát, že některé jednotlivé rysy proroctví, která popisují poslední dny, by se samy o sobě mohly vztahovat i na jiná období v dějinách. Když se však prorokovaná znamení spojí v jeden celek, poukazují přesně na naši dobu. Znázorněme si to. Čáry, které vytvářejí otisk prstu nějakého člověka, tvoří charakteristický znak, který nemůže patřit nikomu jinému. Podobně mají i poslední dny své vlastní charakteristické rysy neboli události. Ty tvoří „otisk  prstu“, který se nemůže vztahovat na žádné jiné období. Když ještě vezmeme v úvahu biblické informace o tom, že Boží nebeské Království nyní panuje, poskytují tyto důkazy pevný základ pro to, že opravdu žijeme v posledních dnech. A kromě toho Bible jasně dokazuje, že současný ničemný systém bude brzy zničen.

17. K čemu by nás mělo podněcovat poznání, že nyní jsou poslední dny?

17 Jak budete reagovat na důkazy, které potvrzují, že nyní jsou poslední dny? Uvažujte. V případě, že hrozí silně ničivá bouře, bez odkladu podnikneme nějaká bezpečnostní opatření. To, co Bible předpovídá o tomto současném systému, by nás mělo podnítit k činnosti. (Matouš 16:1–3) Můžeme jasně vidět, že žijeme v posledních dnech tohoto světového systému. To by nás mělo povzbudit k tomu, abychom udělali všechny změny, které jsou nutné k získání Božího schválení. (2. Petra 3:3, 10–12) Ježíš o sobě mluví jako o prostředku záchrany a ohlašuje naléhavou výzvu: „Dávejte však na sebe pozor, aby vaše srdce nikdy nebylo obtíženo přejídáním a silným pitím a úzkostnými životními starostmi a aby na vás náhle, v jednom okamžiku, nepřišel ten den jako léčka. Přijde totiž na všechny, kteří bydlí na tváři celé země. Zůstaňte tedy bdělí a v každé době úpěnlivě proste, aby se vám podařilo uniknout všem těmto věcem, jimž je určeno, aby nastaly, a obstát před Synem člověka.“ (Lukáš 21:34–36)

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Místo vyjádření „systém věcí“ některé Bible používají slovo „svět“. Dílo Expository Dictionary of New Testament Words (Výkladový slovník slov Nového zákona) od W. E. Vinea říká, že řecké slovo aión „označuje období neurčité délky neboli čas, na nějž se pohlíží ve vztahu k tomu, co se v tom období děje“. Parkhurstův A Greek and English Lexicon to the New Testament (Řecko-anglický slovník k Novému zákonu) (strana 17) obsahuje vyjádření „tento systém věcí“, když pojednává o použití slova aiónes (množné číslo) v Hebrejcům 1:2. Překlad „systém věcí“ je tedy v souladu s původním řeckým textem.

VYZKOUŠEJTE SVÉ POZNÁNÍ

Co Bible předpověděla o vývoji světových událostí na počátku Kristovy vlády?

Co patří k rysům posledních dnů?

Co vás utvrzuje v tom, že nyní jsou poslední dny?

[Studijní otázky]

[Rámeček na straně 102]

NĚKTERÉ RYSY POSLEDNÍCH DNŮ

• Nebývalé války (Matouš 24:7; Zjevení 6:4)

• Hladomory (Matouš 24:7; Zjevení 6:5, 6, 8)

• Mory (Lukáš 21:11; Zjevení 6:8)

• Rostoucí bezzákonnost (Matouš 24:12)

• Ničení země (Zjevení 11:18)

• Zemětřesení (Matouš 24:7)

• Kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat (2. Timoteovi 3:1)

• Nadměrná láska k penězům (2. Timoteovi 3:2)

• Neposlušnost vůči rodičům (2. Timoteovi 3:2)

• Nedostatek přirozené náklonnosti (2. Timoteovi 3:3)

• Milování rozkoší spíše než Boha (2. Timoteovi 3:4)

• Nedostatek sebeovládání (2. Timoteovi 3:3)

• Bez lásky k dobru (2. Timoteovi 3:3)

• Nevšímavost k hrozícímu nebezpečí (Matouš 24:39)

• Posměvači budou odmítat důkazy toho, že žijeme v posledních dnech (2. Petra 3:3, 4)

• Celosvětové kázání o Božím Království (Matouš 24:14)

 [Celostránkový obrázek na straně 101]