Přejít k článku

Přejít na obsah

Boží Království panuje

Boží Království panuje

 10. kapitola

Boží Království panuje

1., 2. Jak se prokázalo, že lidské vlády jsou nedostatečné?

MOŽNÁ jste to už zažili. Koupili jste si nějaký přístroj, ale pak jste zjistili, že nefunguje. Řekněme, že jste zavolali opraváře, který ho opravil. Zanedlouho nato se však přístroj zase rozbil. Velmi vás to rozladilo.

2 Podobné je to s lidskými vládami. Lidé vždycky toužili po vládě, která zaručí mír a štěstí. Avšak zanícené úsilí vynaložené na nápravu ‚vad‘ ve společnosti opravdu nebylo úspěšné. Bylo uzavřeno — a potom porušeno — mnoho mírových smluv. A která vláda byla schopna odstranit chudobu, předsudky, zločinnost, nemoci a ničení životního prostředí? Lidský způsob panování nelze napravit. I moudrý izraelský král Šalomoun se ptal: „Pokud jde o pozemského člověka, jak může rozlišit svou cestu?“ (Přísloví 20:24)

3. a) Co bylo námětem Ježíšova kázání? b) Jak někteří lidé popisují Boží Království?

3 Nezoufejte však! Stabilní světová vláda není pouhým snem. Taková vláda byla námětem Ježíšova kázání. Ježíš ji označil jako „Boží království“. Své učedníky učil, aby se o ni modlili. (Lukáš 11:2; 21:31) V náboženských kruzích se samozřejmě o Božím Království někdy mluví. Ano, miliony lidí se o ně každý den modlí, když opakují Pánovu modlitbu (které se také říká Otčenáš nebo vzorová modlitba). Na otázku „Co je Boží Království?“ však lidé odpovídají různě. Někteří říkají: „Je ve vašem srdci.“ Jiní  tvrdí, že je to nebe. Jak uvidíme, Bible dává jasnou odpověď.

KRÁLOVSTVÍ, KTERÉ MÁ URČITÝ CÍL

4., 5. Proč se Jehova rozhodl, že svou svrchovanost projeví novým způsobem, a čeho tak docílí?

4 Jehova Bůh byl vždy Králem neboli Svrchovaným Panovníkem vesmíru. Toto vysoké postavení mu náleží proto, že všechno stvořil. (1. Paralipomenon 29:11; Žalm 103:19; Skutky 4:24) Ale Království, o němž kázal Ježíš, je k Bohu jakožto k univerzálnímu Svrchovanému Panovníkovi v podřízeném neboli druhořadém postavení. Toto mesiášské Království má konkrétní cíl. Jaký?

5 Jak bylo vysvětleno již v 6. kapitole, první lidská dvojice se vzbouřila proti Bohu. Kvůli sporným otázkám, jež byly vzneseny, se Jehova rozhodl, že svou svrchovanost projeví novým způsobem. Oznámil svůj záměr, že zplodí „semeno“, které rozdrtí Hada, Satana, a odstraní účinky hříchu, který lidé zdědili. Prvotním „semenem“ je Ježíš Kristus a prostředkem, který Satana úplně zničí, je „Boží království“. Prostřednictvím tohoto Království Ježíš Kristus obnoví v Jehovově jménu panství nad zemí a jednou provždy obhájí, že Bůh je oprávněně Svrchovaným Panovníkem. (1. Mojžíšova 3:15; Žalm 2:2–9)

6., 7. a) Kde je Boží Království, kdo je jeho Králem a kdo jsou Královými spoluvládci? b) Kdo jsou poddanými tohoto Království?

6 V jednom překladu Bible zní slova, která Ježíš řekl ničemným farizeům, takto: „Království Boží jest ve vás.“ (Lukáš 17:21; Bible česká) Myslel tím Ježíš snad, že Království bylo v ničemných srdcích těchto zkažených mužů? Ne. Přesnější překlad z původní řečtiny zní: „Boží království je ve vašem středu.“ (Překlad nového světa) Ježíš, který byl v jejich středu, tak mluvil o sobě jako o budoucím Králi. Boží Království vůbec není něčím, co člověk má ve svém srdci, ale je to skutečná, fungující vláda, která má svého  panovníka a své poddané. Je to nebeská vláda, protože je označována jednak jako „nebeské království“, a jednak jako „Boží království“. (Matouš 13:11; Lukáš 8:10) Prorok Daniel spatřil ve vidění Panovníka tohoto Království. Byl to „někdo podobný synu člověka“ a byl přiveden před Všemohoucího Boha a bylo mu dáno trvalé „panství a důstojnost a království, aby dokonce jemu sloužily všechny národy, národnostní skupiny a jazyky“. (Daniel 7:13, 14) Kdo je tímto Králem? V Bibli je jako „Syn člověka“ označován Ježíš Kristus. (Matouš 12:40; Lukáš 17:26) Ano, Jehova jmenoval Králem svého Syna, Ježíše Krista.

7 Ježíš nepanuje sám. Je s ním 144 000 těch, kdo byli „koupeni ze země“, aby se spolu s ním stali králi a kněžími. (Zjevení 5:9, 10; 14:1, 3; Lukáš 22:28–30) Poddaní Božího Království budou tvořit celosvětovou rodinu lidí, kteří se podřizují Kristovu vedení. (Žalm 72:7, 8) Jak si ale můžeme být jisti, že toto Království skutečně ospravedlní Boží svrchovanost a obnoví na naší zemi rajské podmínky?

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE SKUTEČNOSTÍ

8., 9. a) Jak bychom mohli znázornit, že se na sliby Božího Království můžeme spolehnout? b) Jak si můžeme být jisti, že toto Království je skutečností?

8 Představte si, že váš dům byl zničen požárem. Nyní vám jeden přítel, který má dostatek finančních prostředků, slíbí, že vám pomůže dům znovu postavit a že vaší rodině opatří potraviny. Jestliže tento přítel vždy mluvil pravdu, nevěřili byste mu snad? Dejme tomu, že následující den přijdete domů z práce a zjistíte, že pracovníci již začali odklízet trosky, které zanechal požár, a že vaše rodina už dostala potraviny. Určitě by vás to přesvědčilo o tom, že s postupem času bude vše nejen obnoveno, ale že to bude dokonce ještě lepší než předtím.

9 Jehova nás podobným způsobem ujišťuje, že jeho Království je skutečností. V mnoha ohledech bylo uspořádání  této vlády předstíněno Zákonem, jak to ukazuje biblická kniha Hebrejcům. (Hebrejcům 10:1) Prorocké obrazy toho, jaké bude Boží Království, byly patrné také v pozemském izraelském království. Nebyla to běžná vláda, protože panovníci seděli na „Jehovově trůně“. (1. Paralipomenon 29:23) Navíc bylo předpověděno: „Žezlo se od Judy neodvrátí ani velitelská hůl z místa mezi jeho nohama, dokud nepřijde Šilo; a jemu bude patřit poslušnost národů.“ (1. Mojžíšova 49:10) * Ano, Ježíš, Král Boží vlády, jehož panství bude trvalé, se měl narodit v této rodové linii židovských králů. (Lukáš 1:32, 33)

10. a) Kdy byl položen základ Božího mesiášského Království? b) V čele jakého důležitého díla konaného na zemi stáli Ježíšovi budoucí spoluvládci?

10 Základ Božího mesiášského Království byl položen vybráním Ježíšových apoštolů. (Efezanům 2:19, 20; Zjevení 21:14) Ti byli prvními ze 144 000 těch, kdo budou vládnout v nebi jako králové spolu s Ježíšem Kristem. Když byli tito budoucí spoluvládci ještě na zemi, stáli v čele svědecké kampaně, což bylo v souladu s Ježíšovým příkazem: „Jděte . . . a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha.“ (Matouš 28:19)

11. Jak je dílo kázání o Království prováděno dnes a čeho je tak dosahováno?

11 Příkaz, aby byli činěni učedníci, je nyní plněn v nebývalém rozsahu. Svědkové Jehovovi hlásají dobrou zprávu o Království po celém světě. Děje se to v souladu s Ježíšovými prorockými slovy: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ (Matouš 24:14) Jednou ze stránek tohoto díla kázání o Království je velký vzdělávací  program, a ten je uskutečňován právě nyní. Lidé, kteří se podřizují zákonům a zásadám Božího Království, už dnes zažívají pokoj a jednotu, jakých lidské vlády nejsou schopny dosáhnout. To všechno je jasným důkazem toho, že Boží Království je skutečností!

12. a) Proč je vhodné, že hlasatelé Království jsou označeni jako svědkové Jehovovi? b) Jak se Boží Království liší od lidských vlád?

12 Jehova řekl Izraelitům: „Jste moji svědkové, . . . ano můj sluha, kterého jsem vyvolil.“ (Izajáš 43:10–12) Ježíš, „Věrný svědek“, horlivě oznamoval dobrou zprávu o Království.  (Zjevení 1:5; Matouš 4:17) Je tedy vhodné, že dnešní hlasatelé Království mají Bohem ustanovené jméno svědkové Jehovovi. Proč ale svědkové věnují tolik času a úsilí tomu, aby s druhými mluvili o Božím Království? Dělají to proto, že toto Království je jedinou nadějí lidstva. Lidské vlády dříve či později stejně padnou, ale Boží Království nepadne nikdy. U Izajáše 9:6, 7 je Panovník tohoto Království, Ježíš, označen jako „Kníže pokoje“ a je tam dodáno: „Hojnosti knížecího panství a pokoje nebude konec.“ Boží Království není jako lidské vlády — dnes jsou zde, a zítra jsou svrženy. Skutečně, u Daniela 2:44 je řečeno: „Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid . . . Samo bude stát na neurčité časy.“

13. a) Jaké jsou některé z problémů, jež Boží Království úspěšně vyřeší? b) Proč si můžeme být jisti, že Boží sliby budou splněny?

13 Který lidský král by mohl odstranit války, zločinnost, nemoci, hladovění a bezdomovectví? A který pozemský panovník by navíc mohl vzkřísit ty lidi, kteří zemřeli? Boží Království a jeho Král se s těmito záležitostmi vypořádají. Boží Království nebude mít vady, jaké má nefunkční zařízení, které se musí stále opravovat. Naopak, Boží Království bude úspěšné, protože Jehova slibuje: „Mé slovo, jež vychází z mých úst . . . nevrátí se ke mně bez výsledků, ale jistě učiní to, co mě těší, a jistě bude mít úspěch v tom, k čemu jsem je poslal.“ (Izajáš 55:11) Boží záměr neselže. Kdy však toto Království mělo začít vládnout?

VLÁDA KRÁLOVSTVÍ — KDY?

14. Co Ježíšovi učedníci nechápali vzhledem ke Království, ale co Ježíš o svém panství věděl?

14 „Pane, obnovíš Izraeli království v tomto čase?“ Tato otázka Ježíšových učedníků ukazovala, že dosud neznali účel Božího Království ani ustanovený čas, kdy mělo začít vládnout. Aby o tom nespekulovali, Ježíš učedníky  napomenul tím, že řekl: „Nepatří vám, abyste získali poznání o časech nebo obdobích, která Otec vložil do své vlastní pravomoci.“ Ježíš věděl, že jeho vláda nad zemí začne v budoucnosti, dlouho po jeho vzkříšení a vystoupení do nebe. (Skutky 1:6–11; Lukáš 19:11, 12, 15) V Písmu to bylo předpověděno. Jakým způsobem?

15. Jak nám Žalm 110:1 pomáhá pochopit, kdy mělo začít Ježíšovo panství?

15 Král David se o Ježíšovi prorocky zmínil jako o „Pánu“. Řekl: „Jehovův výrok k mému Pánu je: ‚Posaď se po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnož tvým nohám.‘“ (Žalm 110:1; srovnej Skutky 2:34–36.) Toto proroctví ukazuje, že Ježíšovo panování nemělo začít ihned potom, co vystoupil do nebe. Naopak, měl čekat po Boží pravici. (Hebrejcům 10:12, 13) Jak dlouho měl čekat? Kdy mělo jeho panování začít? Bible nám pomáhá nalézt odpovědi.

16. Co se stalo v roce 607 př. n. l. a jak se tato událost vztahuje k Božímu Království?

16 Jediným městem na celé zemi, na něž Jehova vložil své jméno, byl Jeruzalém. (1. Královská 11:36) Jeruzalém byl též hlavním městem pozemského království, které bylo schválené Bohem a bylo předobrazem Božího nebeského Království. Zničení Jeruzaléma Babylóňany v roce 607 př. n. l. mělo tedy velký význam. Tato událost označovala začátek dlouhého období, kdy bude přerušena Boží přímá vláda nad jeho lidem na zemi. Asi o šest století později Ježíš ukázal, že toto období přerušené vlády stále ještě pokračuje. Řekl totiž: „Jeruzalém bude pošlapáván národy, dokud se nenaplní ustanovené časy národů.“ (Lukáš 21:24)

17. a) Co jsou „ustanovené časy národů“ a jak dlouho měly trvat? b) Kdy začaly a kdy skončily „ustanovené časy národů“?

17 Během ‚ustanovených časů národů‘ bylo světským vládám dovoleno přerušit panství, které Bůh schválil. Toto  období začalo zničením Jeruzaléma v roce 607 př. n. l., a jak ukázal Daniel, mělo trvat „sedm časů“. (Daniel 4:23–25) Jak dlouhé období to je? Bible ukazuje, že tři a půl „času“ odpovídá 1260 dnům. (Zjevení 12:6, 14) Dvojnásobné období neboli sedm časů je 2520 dnů. Po uplynutí tohoto krátkého časového období se ale nestalo nic pozoruhodného. Když však na Danielovo proroctví použijeme pravidlo „den za rok“ a od roku 607 př. n. l. počítáme 2520 let, dostaneme se k roku 1914 n. l. (4. Mojžíšova 14:34; Ezekiel 4:6)

18. Co Ježíš udělal krátce potom, co obdržel královskou moc, a jak to ovlivnilo události na zemi?

18 Začal tehdy Ježíš v nebi panovat? O biblických důvodech, že to tak bylo, bude pojednáno v příští kapitole. Začátek Ježíšovy vlády se ovšem neměl vyznačovat okamžitým mírem na zemi. Ve Zjevení 12:7–12 je ukázáno, že Ježíš měl ihned potom, co obdržel Království, vypudit Satana a démonské anděly z nebe. To mělo znamenat utrpení pro zemi. Když však čteme, že Ďáblovi zbývá pouze „krátké časové období“, je to pro nás povzbuzením. Brzy se budeme moci radovat nejen z toho, že Boží Království panuje, ale také z toho, že přinese požehnání zemi a poslušnému lidstvu. (Žalm 72:7, 8) Jak víme, že se to stane již brzy?

[Poznámka pod čarou]

^ 9. odst. Jméno Šilo znamená „Ten, jehož to je; Ten, jemuž to patří“. Časem se ukázalo, že „Šilo“ je Ježíš Kristus, „lev, který je z kmene Judy“. (Zjevení 5:5) V některých židovských Targumech je slovo „Šilo“ prostě nahrazeno slovem „Mesiáš“ nebo „král Mesiáš“.

VYZKOUŠEJTE SVÉ POZNÁNÍ

Co je Boží Království a odkud panuje?

Kdo patří k panovníkům tohoto Království a kdo jsou jeho poddanými?

Jak nás Jehova ujistil o tom, že jeho Království je skutečností?

Kdy začaly a kdy skončily „ustanovené časy národů“?

[Studijní otázky]

[Rámeček na straně 94]

NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ

• Jehova oznamuje svůj záměr, že vzbudí „semeno“, které Hadovi, Satanu Ďáblovi, rozdrtí hlavu. (1. Mojžíšova 3:15)

• V roce 1943 př. n. l. Jehova ukazuje, že toto „semeno“ bude lidským potomkem Abrahama. (1. Mojžíšova 12:1–3, 7; 22:18)

• V roce 1513 př. n. l. dostává Izrael smlouvu Zákona, která je ‚stínem budoucích dobrých věcí‘. (2. Mojžíšova 24:6–8; Hebrejcům 10:1)

• V roce 1117 př. n. l. začíná vládnout pozemské izraelské království a později pokračuje v Davidově rodové linii. (1. Samuelova 11:15; 2. Samuelova 7:8, 16)

• V roce 607 př. n. l. je zničen Jeruzalém a začínají „ustanovené časy národů“. (2. Královská 25:8–10, 25, 26; Lukáš 21:24)

• V roce 29 n. l. je Ježíš pomazán jakožto ustanovený Král a začíná svou pozemskou službu. (Matouš 3:16, 17; 4:17; 21:9–11)

• V roce 33 n. l. Ježíš vystupuje do nebe, kde čeká po Boží pravici, dokud nezačne jeho vláda. (Skutky 5:30, 31; Hebrejcům 10:12, 13)

• V roce 1914 n. l., na konci „ustanovených časů národů“, je Ježíš dosazen na trůn v nebeském Království. (Zjevení 11:15)

• Satan a jeho démoni jsou svrženi do blízkosti země a lidstvu působí stále větší utrpení. (Zjevení 12:9–12)

• Ježíš dohlíží na celosvětové kázání dobré zprávy o Božím Království. (Matouš 24:14; 28:19, 20)