Ezekiel 38:1–23

  • Gogův útok na Izrael (1–16)

  • Proti Gogovi vzplane Jehovův hněv (17–23)

    • Národy „poznají, že já jsem Jehova“ (23)

38  Jehova mi potom řekl:  „Synu člověka, obrať se proti Gogovi ze země Magog,+ hlavnímu náčelníkovi* Mešeku a Tubalu,+ a prorokuj proti němu.+  Oznam: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Jsem proti tobě, Gogu, hlavní náčelníku* Mešeku a Tubalu.  Obrátím tě, do čelistí ti dám háky+ a vyvedu tě s celým tvým vojskem,+ s koňmi a jezdci, všemi v nádherném oděvu – obrovské vojsko s velkými a malými štíty,* všechny ozbrojené mečem.  Bude s nimi i Persie, Etiopie a Put,+ všichni s malým štítem a přilbou,  Gomer a celé jeho vojsko a Togarmův dům+ z nejodlehlejších severních končin a celé jeho vojsko.+ Bude s tebou mnoho národů.  Buď připravený, přichystej se, ty i všechna tvá vojska, která se shromáždila s tebou. Budeš jejich velitelem.*  Po mnoha dnech k tobě obrátím svou pozornost.* Na konci let vtrhneš do země, jejíž lid se už zotavil ze zkázy způsobené mečem a byl shromážděn z mnoha národů na izraelské hory, které byly dlouho zpustošené. Obyvatelé této země se vrátili z národů a všichni žijí v bezpečí.+  Přiženeš se proti nim jako bouře a přikryješ zemi jako oblaka, ty i všechna tvá vojska a mnoho národů, které budou s tebou.“‘ 10  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Ten den se ti v srdci zrodí myšlenky a připravíš zlomyslný plán. 11  Řekneš si: „Vtrhnu do země nechráněných vesnic.*+ Přitáhnu proti těm, kdo žijí v míru a bezpečí a kdo bydlí ve vesnicích bez hradeb, závor a bran.“ 12  Budeš chtít získat velkou kořist, drancovat a zaútočit na zpustošená místa, která jsou znovu obydlená,+ a na lid shromážděný z národů,+ který hromadí bohatství a majetek+ a který žije ve středu země. 13  Sába,*+ Dedan,+ kupci z Taršiše+ a všichni jeho válečníci* se tě zeptají: „Přicházíš, abys získal velkou kořist a drancoval? Shromáždil jsi svá vojska, abys odnesl stříbro a zlato, bohatství a majetek a abys získal obrovskou kořist?“‘ 14  A tak prorokuj, synu člověka, a pověz Gogovi: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Ten den si určitě všimneš, že můj lid Izrael žije v bezpečí.+ 15  Přijdeš ze svého místa, z nejodlehlejších severních končin,+ ty a mnoho národů s tebou, všichni pojedou na koních, početný zástup, obrovské vojsko.+ 16  Přitáhneš proti mému lidu Izraeli jako oblaka, která přikrývají zemi. Na konci dnů tě přivedu proti své zemi,+ aby mě národy poznaly, až na tobě, Gogu, před jejich očima ukážu, že jsem svatý.“‘+ 17  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Nejsi snad ten, o kterém jsem dřív mluvil prostřednictvím svých služebníků, izraelských proroků, kteří dlouhé roky prorokovali, že tě proti Izraeli přivedu?‘ 18  ‚V ten den, v den, kdy Gog vtrhne do izraelské země,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova, ‚vzplane můj velký vztek.+ 19  Ve svém hněvu, v ohni svého vzteku promluvím. Ten den nastane v izraelské zemi velké zemětřesení. 20  Budou se přede mnou třást mořské ryby, nebeští ptáci, divoká zvířata, všichni plazi, kteří lezou po zemi, a všichni lidé na celé zemi. Hory padnou,+ strmé skály se zhroutí a zřítí se i všechny hradby.‘ 21  ‚Na všech svých horách proti němu povolám meč,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚Každý muž obrátí meč proti svému bratrovi.+ 22  Vykonám nad ním rozsudek* morem+ a krveprolitím. Na něj, na jeho vojska a na těch mnoho národů+ s ním sešlu prudký liják, krupobití,+ oheň+ a síru.+ 23  Tak ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat mnoha národům. A poznají, že já jsem Jehova.‘

Poznámky

Nebo „hlavnímu knížeti“.
Nebo „hlavní kníže“.
Malé štíty obvykle nosili lukostřelci.
Dosl. „strážcem“.
Nebo „budeš povolán“.
Nebo „do venkovské krajiny“.
Nebo „Šeba“.
Nebo „mladí lvi s hřívou“.
Nebo „budu se s ním soudit“.