Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Unsa ang Gingharian sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

Ang Gingharian sa Diyos maoy tinuod nga gobyerno nga giestablisar ni Jehova nga Diyos. “Ang gingharian sa Diyos” gitawag usab ug ‘gingharian sa langit’ diha sa Bibliya, kay kini atua sa langit. (Marcos 1:14, 15; Mateo 4:17) Kini susama sa mga gobyerno sa tawo, apan ang gingharian sa Diyos labaw sa tanang paagi.

  • Magmamando. Ang Diyos nagtudlo kang Jesu-Kristo ingong Hari sa Gingharian ug naghatag kaniyag dakong awtoridad nga wala gayod mabatoni ni bisan kinsang tawhanong magmamando. (Mateo 28:18) Gamiton lang ni Jesus kini nga awtoridad alang sa kaayohan, kay iya nang napamatud-an nga siya kasaligan ug mabinationg Lider. (Mateo 4:23; Marcos 1:40, 41; 6:31-34; Lucas 7:11-17) Ubos sa paggiya sa Diyos, si Jesus mipili ug mga tawo gikan sa tanang kanasoran nga mahiuban kaniya sa langit aron “magamando ingong mga hari ibabaw sa yuta.”—Pinadayag 5:9, 10.

  • Gidugayon sa paglungtad. Dili sama sa mga gobyerno sa tawo nga mahanaw ra, ang Gingharian sa Diyos “dili gayod malumpag.”—Daniel 2:44.

  • Sakop. Si bisan kinsa nga mobuhat sa kabubut-on sa Diyos mahimong sakop sa iyang Gingharian, bisag unsa pay iyang kagikan o lugar nga natawhan.—Buhat 10:34, 35.

  • Balaod. Ang mga balaod (o mga sugo) sa Gingharian sa Diyos wala lamang magdili sa daotang mga buhat. Kini nagtabang sa mga sakop sa Gingharian sa pagkinabuhi subay sa hataas nga sukdanan sa moralidad. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan.’ Kini mao ang kinadak-an ug unang sugo. Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini, ‘Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’” (Mateo 22:37-39) Ang gugma alang sa Diyos ug sa silingan maoy magdasig sa mga sakop sa Gingharian sa paghimog maayo sa uban.

  • Edukasyon. Gawas nga ang Gingharian sa Diyos nagtakda ug taas nga sukdanan alang sa mga sakop niini, kini nagtudlo usab kanila kon unsaon pagsunod ang maong mga sukdanan.—Isaias 48:17, 18.

  • Misyon. Ang Gingharian sa Diyos dili magpadato sa mga magmamando niini samtang ang mga sakop mag-antos. Hinunoa, kini magtuman sa kabubut-on sa Diyos, lakip sa saad nga kadtong nahigugma kaniya mabuhi sa walay kataposan sa paraisong yuta.—Isaias 35:1, 5, 6; Mateo 6:10; Pinadayag 21:1-4.