Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Kinsa ang Hari sa Gingharian sa Diyos?

Kinsa ang Hari sa Gingharian sa Diyos?

Gigiyahan sa Diyos ang pipila ka magsusulat sa Bibliya sa pagsulat sa mga detalye nga magpaila sa Usa nga mahimong Hari sa Gingharian sa Diyos. Kini nga Magmamando

  • Pinili sa Diyos. “Ako mismo ang nagpahimutang sa akong hari . . . Ihatag nako ang mga nasod ingong imong panulondon.”​—Salmo 2:6, 8.

  • Manununod ni Haring David. “Dunay bata nga natawo alang kanato, usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato . . . Ang iyang pagmando padayong molambo ug ang pakigdait walay kataposan, sa trono ni David ug sa iyang gingharian aron kini lig-ong matukod.”​—Isaias 9:6, 7.

  • Natawo sa Betlehem. “Oh Betlehem . . . , maggikan kanimo ang usa nga mahimong magmamando . . . Ang iyang pagmando moabot hangtod sa mga kinatumyan sa yuta.”​—Miqueas 5:2, 4.

  • Gisalikway sa mga tawo ug gipatay. “Siya gitamay, ug giisip namo siya nga walay hinungdan. . . . Siya giduslak tungod sa among kalapasan; siya gipaantos pag-ayo tungod sa among mga kasaypanan.”​—Isaias 53:3, 5.

  • Gibanhaw ug gihimaya. “Dili ko nimo biyaan sa Lubnganan. Dili nimo itugot nga makita sa imong maunongong alagad ang gahong. . . . Dunay kalipay sa imong tuong kamot hangtod sa hangtod.”​—Salmo 16:10, 11.

Si Jesu-Kristo Kuwalipikado Gayod nga Magmando

Sa tibuok kasaysayan sa tawo, usa lang ang mihaom sa deskripsiyon sa kuwalipikadong Magmamando​—si Jesu-Kristo. Gani, giingnan sa anghel si Maria nga inahan ni Jesus: “Ihatag . . . [sa] Diyos kaniya ang trono ni David nga iyang amahan. . . . Ug dili matapos ang iyang Gingharian.”​—Lucas 1:31-33.

Si Jesus wala sukad nahimong magmamando dinhi sa yuta. Siya magmando sa katawhan gikan sa langit ingong Hari sa Gingharian sa Diyos. Nganong siya man ang angayan nga mahimong Magmamando? Matikdi kon unsay gihimo ni Jesus sa dinhi pa siya sa yuta.

  • Gimahal ni Jesus ang mga tawo. Gitabangan ni Jesus ang mga lalaki ug babaye, bata ug tigulang, bisag unsa pay ilang kagikan o kahimtang sa kinabuhi. (Mateo 9:36; Marcos 10:16) Dihang ang usa ka sanlahon mihangyo: “Kon gusto lang nimo, ikaw makahinlo nako,” si Jesus naluoy ug giayo siya.​—Marcos 1:40-42.

  • Si Jesus nagtudlo kon unsaon paglipay ang Diyos. Siya miingon: “Dili mahimo nga magpaulipon mo sa Diyos ug sa Bahandi.” Siya sab miingon nga kinahanglang trataron nato ang uban sa paagi nga gusto natong trataron ta nila​—prinsipyo nga gitawag ug Bulawanong Lagda. Dugang pa, gipakita niya nga ang Diyos interesado dili lang sa atong ginahimo, kondili sa kon unsa poy atong gihunahuna ug gibati. Busa aron mapalipay ang Diyos, kinahanglang kontrolahon nato ang atong kasingkasing. (Mateo 5:28; 6:24; 7:12) Gipasiugda ni Jesus nga aron tinuod tang magmalipayon, kinahanglang mahibalo ta kon unsay gusto sa Diyos ug himoon kana.​—Lucas 11:28.

  • Si Jesus nagtudlo kon unsaon pagpakitag gugma. Ang mga pulong ug buhat ni Jesus nakatandog sa kasingkasing sa mga tawo. “Ang mga tawo nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo, kay nagtudlo siya kanila ingong usa nga may awtoridad.” (Mateo 7:28, 29) Siya nagtudlo kanila: ‘Higugmaa ang inyong mga kaaway.’ Giampo pa gani niya ang pipila niadtong responsable sa iyang kamatayon: “Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang ginabuhat.”​—Mateo 5:44; Lucas 23:34.

Si Jesus kuwalipikado kaayo nga magmando sa kalibotan kay siya matinabangon ug buotan. Pero kanus-a siya magsugod sa pagmando?