Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 1 2017 | Biblu’n nun kannganlɛ’n kwla yo wɔ fɛ

?AMUN BU I SƐ?

?E kwla di ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun i su andɛ? Biblu’n se kɛ: ‘Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli-ɔ. Be fa kle like.’2 Timote 3:16, 17.

Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga wá klé e kɛ Biblu’n man afɔtuɛ kpakpa mun. Kpɛkun, kɛ é kánngan Biblu’n nun’n, like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a ɲan su ye’n, ɔ́ klé e wie.

 

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e kanngan Biblu’n nun-ɔn?

?Ngue yɛ sran miliɔn kpanngban be yoli naan b’a ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye-ɔ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Á yó sɛ naan w’a bo i bo?

Ajalɛ nnun mɔ sɛ a nian su’n, Biblu’n i nun kannganlɛ yó pɔpɔ, yɛ ɔ́ yó fɛ kpa’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Á yó sɛ naan w’a klo i nun kannganlɛ?

Ndɛ’m be kacilɛ, ajulisu ninnge mun, ninnge mun, yɛ ajalɛ wie’m be su falɛ’n be kwla yo naan Biblu’n nun kannganlɛ w’a yo wɔ fɛ kpa.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ’n kwla yo e ye-ɔ?

Afuɛ kpakpa’m be o lalafuɛ fluwa sɔ’n nun.

ƝANMIƐN NDƐ’N MAAN SRAN’M BE KACI

N kunndɛman kɛ ń wú

Cɛn kun’n, Ivɔnun Kuɛri usɛli i wun kɛ: “?Ngue ti yɛ n wo mɛn’n nun-ɔn?” Kɛ ɔ wunnin i su tɛlɛ’n, ɔ kacili i nzuɛn’n.

AMUN LAFI ƝANMIƐN SU KƐ BE SA

“Nyanmiɛn klun jɔli i wun”

Sɛ a le awlobo’n, ɔ ti cinnjin kɛ a nian ɔ awlofuɛ’m be lika. Annzɛ a jran kekle naan á yó sa ng’ɔ ti kpa’n. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, wafa sɛ yɛ a kwla kle kɛ a lafi Ɲanmiɛn su kɛ Enɔki sa-ɔ?

?Sɛ a wunmɛn i wlɛ’n, ɔ timan tɛ sɔ liɛ?

Biblu’n nun ndɛ’n ti cinnjin dan. Ɔ fata kɛ a wun i wlɛ. ?Á yó sɛ naan w’a wun i nun ndɛ’n i wlɛ?

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Sa nga ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn’n, Biblu’n yiyi nun. Kpɛkun ɔ kle like nga Ɲanmiɛn wá yó naan ɲrɛnnɛn w’a wie’n.