Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 1 2017

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N NUN KANNGANLƐ’N KWLA YO WƆ FƐ

?Á yó sɛ naan w’a klo i nun kannganlɛ?

?Á yó sɛ naan w’a klo i nun kannganlɛ?

Sɛ a kunndɛ kɛ Biblu’n nun kannganlɛ’n yo wɔ fɛ’n, ɔ fin wafa nga á kánngan nun’n. Like nga a kwla yo’n naan w’a klo i nun kannganlɛ’n, i wie yɛ:

Kunndɛ Biblu nga i nun kannganlɛ ti pɔpɔ m’ɔ di nanwlɛ’n. Sɛ fluwa kun i nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ ti kekle’n, i nun kannganlɛ su yoman ɔ fɛ. I sɔ’n ti, kunndɛ Biblu kun mɔ i nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n. Sanngɛ, niɛn i kpa sɛ i nun ndɛ’n ti nanwlɛ o. *

Fa ajulisu ninnge mun di junman. Andɛ’n, nán fluwa ngunmin su yɛ Biblu’n i nun ndɛ’n o-ɔ. Ɔ o ajulisu ninnge wie’m be su wie. Sɛ a kɔ ɛntɛnɛti su’n, a kwla kanngan Biblu wie’m be nun. A kwla fɛ i nun ndɛ’n sie i ɔrdinatɛli nun, annzɛ tablɛti nun, annzɛ telefɔnun’n nun naan w’a kanngan nun. Wafa nga be fali Biblu sɔ’m be nun wie’m be nun ndɛ’n sieli i ɛntɛnɛti su’n ti’n, a kwla wun wafa nga be klɛli ndɛ kunngba’n i Biblu fanunfanun be nun’n i ndɛndɛ. Annzɛ a kwla wun Biblu’n i nun ndɛ mma fanunfanun nga be kan sa kunngba’n i ndɛ’n. Be kanngannin Biblu’n i nun aniɛn wie’m be nun. Kpɛkun, be fa sieli i CD su, annzɛ ɛntɛnɛti su. Sran kpanngban be klo i tielɛ. Kɛ be o be loto nun’n, annzɛ kɛ yó ninnge wie mun awlo lɔ’n, be bo be tie. Sɛ a klo’n, a kwla kunndɛ wie bo. Sɛ kusu i nun kannganlɛ’n yɛ a klo i’n, a kwla kanngan.

 Fa ninnge nga be fa suan Biblu’n nun like’n di junman. Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, ninnge sɔ’m be kwla uka ɔ kpa. I wie yɛle kɛ, lika nga Biblu’n kan be ndɛ’n, be yili be desɛn. Ɔ maan, a kwla si lika sɔ’m be su ndɛ. Yɛ sa nga be juli lika sɔ’m be nun’n, á wún be wlɛ kpa. Ndɛ akpasua kɛ fluwa nga nun liɛ mun sa’n, annzɛ nga be o ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su’n, be kwla uka ɔ naan w’a wun Biblu’n i nun ndɛ wie’m be wlɛ kpa.

Ajalɛ fanunfanun nga a kwla fa be’n. Kɛ sran wie’m bé kánngan Biblu’n nun’n, be bo i bo Biblu’n nun fluwa klikli’n su lele fa ju i awieliɛ lɔ. Sɛ i sɔ yolɛ’n yo wɔ ɲrun koun’n, bo i bo ndɛ nga be yo ɔ fɛ kpa’n be su. Yɛle kɛ, sɛ a kunndɛ kɛ á sí sran wie mɔ Biblu’n kan be ndɛ kpa’n, kanngan Biblu’n i lika nga be kannin be ndɛ lɛ’n. Kuku nga be flɛ i kɛ “ Suan be nga Biblu’n kan be ndɛ’n be su like,” ɔ kwla uka ɔ. Sɛ a klo kusu’n, a kwla kanngan ndɛ mma kwlaa nga be kan sa kun i ndɛ’n be nun. Annzɛ a kwla kunndɛ wafa nga ndɛ wie’m be sasa su’n. Fa ajalɛ sɔ’m be nun kun su nian.

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Sran kpanngban be wunnin kɛ Biblu Traduction du monde nouveau i nun ndɛ’n ti nanwlɛ. Yɛ i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ. Zoova i Lalofuɛ’m be yili Biblu sɔ’n aniɛn 130 tra su nun. Sɛ a kɔ ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su, annzɛ JW Library su’n, a kwla fa Biblu sɔ’n blɔfuɛ nun. Sɛ a klo kusu’n, Zoova i Lalofuɛ kun kwla fa kun blɛ wɔ, ɔ awlo lɔ.