Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

ƝANMIƐN NDƐ’N MAAN SRAN’M BE KACI

N kunndɛman kɛ ń wú

N kunndɛman kɛ ń wú
  • BE WULI I: AFUƐ 1964 NUN

  • Ɔ FIN: ANGLE

  • I SU NDƐ’N: I TALUA NUN’N I ƝIN SU TI KEKLE KPA

MIN LAA NUN’N

Angle lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Padintɔnun’n i su lɔ yɛ be wuli min-ɔn. E nin min nin, ɔ nin min ɲrun kpɛnngbɛn bla nsan mun yɛ e tran-ɔn. Nzan nɔnlɛ ti’n, min si w’a nianman e lika. Cɛn wie’n, e wunmɛn i awlo lɔ.

Min bakan nun’n, min nin seli min kɛ maan cɛn kwlaa n srɛ Ɲanmiɛn kɔnguɛ. Biblu nga n le i’n, ɔ ti kaan sa. Jue Mun fluwa’n i ngunmin yɛ ɔ o nun-ɔn. Yɛ n fɛli i nun ndɛ wie mun n toli jue bɔbɔ. N wla te kpɛn ndɛ kun mɔ be klɛli i min fluwa kun nun’n su. Be klɛli i kɛ: “Cɛn wie lele’n, e liɛ’n wíe.” Ndɛ sɔ’n ti, kɔnguɛ n kwlá lafiman. Afin, n se min klun lɔ kɛ: ‘Mɛn nga e ko di’n, atrɛkpa’n, nɛ́n i ngba yɛle nga. ?Ngue ti yɛ n wo mɛn’n nun-ɔn?’ Nanwlɛ, n kunndɛman kɛ ń wú!

N kunndɛli kɛ ń yó bae dilɛ ninnge mun wie. I wie yɛle kɛ, n kunndɛli kɛ e nin be nga be wuli’n é íjɔ. E nin min wiengu suklu ba mun e ɔli asieliɛ’m be su. Yɛ e niannin flimun nga be yo sa sroesroe mun nun’n. E wunnin kɛ ninnge sɔ’m be kun srɛ. Sanngɛ e kloli be yolɛ.

Kɛ n ɲannin afuɛ 10, min ɲin su wa yoli kekle kpa. N boli siklɛti nɔnlɛ bo. Yɛ w’a cɛman naan i nɔnlɛ’n w’a kaci min nzuɛn. I sin’n, drɔgi tɛ nga be flɛ i kɛ marizuana’n, n nɔnnin wie. Kɛ n ɲannin afuɛ 11, n boli nzan nɔnlɛ bo. Kannzɛ nzan’n yoman min nuan nun fɛ’n, sanngɛ kɛ n nɔn mɔ n bo’n, min wun kpaja min kpa. Asa ekun’n, n kloli balo silɛ. Kɛ n ɲan min ti’n, n kɔ lika nga be bo balo kɔnguɛ’n be nun. Blɛ sunman’n, n fia n fite kɔnguɛ. Kɛ lika’n wá cɛ́n’n, yɛ n sa min sin awlo-ɔ. Afɛ’n ti’n, n kɔman suklu. Cɛn nga n kɔ kusu’n, wie liɛ’n, kɛ e wie like kun suan mɔ é wá bó uflɛ bo’n, n nɔn nzan.

Kɛ n juli sua nsiɛn’n, m’an diman junman kpa. Sa tɛtɛ nga n yo be’n, min nin wa tili. Ɔ yoli i ya dan. Ɔ maan, e kannin ndɛ. Yɛ n jasoli awlo lɔ-ɔ. N ko trannin min soman’n i wun lɔ. Be flɛ i kɛ Toni. Ɔ ti awiefuɛ. Yɛ ɔ yo drɔgi atɛ. Asa ekun’n, ɔ yo sran’m be like yaya. W’a cɛman naan m’an wunnzɛ. N wuli ba yasua kun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn n le afuɛ 16 cɛ.

BIBLU’N NUN NDƐ’N MAAN N KACILI MIN NZUƐN’N

Bla nga b’a wu ba mɔ be leman bian’n, awa kplannin sua kun mannin be. N ko trannin lɔ wie. Lɔ yɛ n wunnin Zoova i Lalofuɛ mun-ɔn. Bla nɲɔn mɔ be ti Zoova i Lalofuɛ’n, be ko nian bla wie’m be osu lɔ titi. Cɛn kun’n, n ko trannin be wun lɛ. Min waan ń klé be kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bua ato. I sɔ’n ti, n usali be kosan wie mun. Sanngɛ, be fali Biblu’n be tɛli min su weinwein amanniɛn su. I sɔ’n yoli min fɛ dan. Ɔ maan, n kplinnin su kɛ be kle min Biblu’n nun like wie.

Like nga n suɛnnin i Biblu’n nun’n ti’n, w’a cɛman naan m’an kaci min nzuɛn’n. Min talua nun’n, kɛ n bu wie’n i akunndan’n, srɛ kun min dan. Sanngɛ, m’an sili sran cɛnlɛ’n i su ndɛ nga Zezi kannin’n. (Zan 5:28, 29) Asa ekun’n, n wunnin i wlɛ kɛ min ndɛ lo Ɲanmiɛn. (1 Piɛr 5:7) Ndɛ ng’ɔ o Zeremi 29:11 nun’n, ɔ wluwluli min wun kpa. Ɔ se kɛ: “Anannganman’n kannin ndɛ ekun, i waan: ‘Amun wun akunndan nga m bu’n, m bɔbɔ min yɛ n si i-ɔ. Akunndan kpa yɛ m bu i amun wun-ɔn, nán akunndan tɛ-ɔ. N kunndɛ kɛ amun nyrun atin’n yo weiin.’” M’an lafili su kɛ cɛn wie lele’n, kɛ asiɛ’n wá káci lika klanman’n, ń trán su wie.Jue Mun 37:29.

Zoova i Lalofuɛ’m be yoli min kpa dan. Kɛ n ɔli be aɲia’n i bo’n, be sɔli min nun klanman. Be kwlaa be wun yoli min fɛ. (Zan 13:34, 35) Kɛ n ɔli asɔnun kun nun laa’n, b’a sɔman min nun sɔ. Zoova i Lalofuɛ’m b’a nianman wafa nga n ti’n naan b’a sɔ min nun. Be niannin min lika kpa. Nanwlɛ, be kloli min kɛ awolobo kun i nunfuɛ’m be fa klo be wun’n sa. I sɔ’n yoli min fɛ.

Kɛ ń súan Biblu’n nun like’n, n wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ n kaci min nzuɛn’n, naan m’an kwla nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. Siklɛti nɔnlɛ’n i ase wlalɛ’n yoli kekle mannin min. Asa ekun’n, n sieli i nzɔliɛ kɛ, kɛ n bo miziki wie mun’n, min konvi sɔ marizuana nɔnlɛ. I sɔ’n ti, n yacili i sɔ miziki’m be bolɛ. Yɛ lika nga be bo balo kɔnguɛ lɔ’n, n yacili be nun kɔlɛ wie. Afin sɛ n kɔ lɔ’n, ɔ cɛman naan m’an nɔn nzan. Kpɛkun, sran nga be kwla uka min naan m’an kaci min nzuɛn’n, be yɛ n trali be janvuɛ-ɔ.Nyanndra Mun 13:20.

Blɛ sɔ nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kleli Toni i Biblu’n nun like wie. Kɛ bé tɛ́ i kosan’m be su’n, i kusu wunnin i wlɛ kɛ like nga be kle i’n, ɔ ti nanwlɛ. Ɔ nin sran tɛtɛ’m b’a sanman nun kun. Ɔ yacili awie wualɛ’n, yɛ w’a nɔnman marizuana kun. Kɛ ɔ ko yo naan Zoova i klun w’a jɔ e wun kpa’n ti’n, afuɛ 1982 nun’n, e jali awa ja su. Kpɛkun, e niannin e wa’n i lika kpa.

“N lafi kɔnguɛ siɛn’n. Wie’n nin sa nga be kwla ju’n, be kunman min srɛ kun.”

Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin fluwa nga be flɛ i kɛ Réveillez-vous! * be nun ndɛ akpasua wie’m be kan sran wie mɔ be wlali be nzuɛn tɛ’n i ase’n be ndɛ. Nzuɛn kunngba sɔ’n yɛ be kle min yalɛ-ɔ. Ɔ maan, kɛ n kanngannin be ndɛ sɔ’m be nun’n, be wlali min fanngan. N wunnin i wlɛ kɛ ɔ fataman kɛ n sa sin bubu min. Yɛ n srɛli Zoova titi kɛ ɔ uka min. Afuɛ 1982, Zuie nun’n, be yoli e nin Toni e batɛmun.

MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

Zoova mɔ n fali min wun n mɛntɛnnin i’n ti’n, n te o nguan nun. E nin Toni e wunnin kɛ blɛ kekle nun’n, Zoova suannin e bo. Blɛ sɔ’n nun’n, e wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ e fa e wun wla Zoova sa nun. Zoova kusu w’a yiman e ase.Jue Mun 55:23.

N kleli e wa yasua’n nin e wa bla’n be like naan be si Zoova wie. N kloli be like klelɛ kpa. Kɛ andɛ n wun kɛ be mma liɛ’m be suan Biblu’n nun like naan bé sí Ɲanmiɛn wie’n, ɔ yo min fɛ dan.

N lafi kɔnguɛ siɛn’n. Wie’n nin sa nga be kwla ju’n, be kunman min srɛ kun. Lemɔcuɛ kwlaa e nin Toni e ko nian Zoova i Lalofuɛ wie’m be osu. Yɛ e wla be fanngan. E nin be e kle sran’m be Biblu’n nun like. E kle be kɛ sɛ be lafi Zezi su’n, bé ɲán anannganman nguan’n wie.

^ ndɛ kpɔlɛ 17 Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili-ɔ.