Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  No. 1 2017

 ƝANMIƐN NDƐ’N MAAN SRAN’M BE KACI

N kunndɛman kɛ ń wú

N kunndɛman kɛ ń wú
  • BE WULI I: AFUƐ 1964 NUN

  • Ɔ FIN: ANGLE

  • I SU NDƐ’N: I TALUA NUN’N I ƝIN SU TI KEKLE KPA

MIN LAA NUN’N

Angle lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Padintɔnun’n i su lɔ yɛ be wuli min-ɔn. E nin min nin, ɔ nin min ɲrun kpɛnngbɛn bla nsan mun yɛ e tran-ɔn. Nzan nɔnlɛ ti’n, min si w’a nianman e lika. Cɛn wie’n, e wunmɛn i awlo lɔ.

Min bakan nun’n, min nin seli min kɛ maan cɛn kwlaa n srɛ Ɲanmiɛn kɔnguɛ. Biblu nga n le i’n, ɔ ti kaan sa. Jue Mun fluwa’n i ngunmin yɛ ɔ o nun-ɔn. Yɛ n fɛli i nun ndɛ wie mun n toli jue bɔbɔ. N wla te kpɛn ndɛ kun mɔ be klɛli i min fluwa kun nun’n su. Be klɛli i kɛ: “Cɛn wie lele’n, e liɛ’n wíe.” Ndɛ sɔ’n ti, kɔnguɛ n kwlá lafiman. Afin, n se min klun lɔ kɛ: ‘Mɛn nga e ko di’n, atrɛkpa’n, nɛ́n i ngba yɛle nga. ?Ngue ti yɛ n wo mɛn’n nun-ɔn?’ Nanwlɛ, n kunndɛman kɛ ń wú!

N kunndɛli kɛ ń yó bae dilɛ ninnge mun wie. I wie yɛle kɛ, n kunndɛli kɛ e nin be nga be wuli’n é íjɔ. E nin min wiengu suklu ba mun e ɔli asieliɛ’m be su. Yɛ e niannin flimun nga be yo sa sroesroe mun nun’n. E wunnin kɛ ninnge sɔ’m be kun srɛ. Sanngɛ e kloli be yolɛ.

Kɛ n ɲannin afuɛ 10, min ɲin su wa yoli kekle kpa. N boli siklɛti nɔnlɛ bo. Yɛ w’a cɛman naan i nɔnlɛ’n w’a kaci min nzuɛn. I sin’n, drɔgi tɛ nga be flɛ i kɛ marizuana’n, n nɔnnin wie. Kɛ n ɲannin afuɛ 11, n boli nzan nɔnlɛ bo. Kannzɛ nzan’n yoman min nuan nun fɛ’n, sanngɛ kɛ n nɔn mɔ n bo’n, min wun kpaja min kpa. Asa ekun’n, n kloli balo silɛ. Kɛ n ɲan min ti’n, n kɔ lika nga be bo balo kɔnguɛ’n be nun. Blɛ sunman’n, n fia n fite kɔnguɛ. Kɛ lika’n wá cɛ́n’n, yɛ n sa min sin awlo-ɔ. Afɛ’n ti’n, n kɔman suklu. Cɛn nga n kɔ kusu’n, wie liɛ’n, kɛ e wie like kun suan mɔ é wá bó uflɛ bo’n, n nɔn nzan.

Kɛ n juli sua nsiɛn’n, m’an diman junman kpa. Sa tɛtɛ nga n yo be’n, min nin wa tili. Ɔ yoli i ya dan. Ɔ maan, e kannin ndɛ. Yɛ n jasoli awlo lɔ-ɔ. N ko trannin min soman’n i wun lɔ. Be flɛ i kɛ Toni. Ɔ ti awiefuɛ. Yɛ ɔ yo drɔgi atɛ. Asa ekun’n, ɔ yo sran’m be like yaya. W’a cɛman naan m’an  wunnzɛ. N wuli ba yasua kun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn n le afuɛ 16 cɛ.

BIBLU’N NUN NDƐ’N MAAN N KACILI MIN NZUƐN’N

Bla nga b’a wu ba mɔ be leman bian’n, awa kplannin sua kun mannin be. N ko trannin lɔ wie. Lɔ yɛ n wunnin Zoova i Lalofuɛ mun-ɔn. Bla nɲɔn mɔ be ti Zoova i Lalofuɛ’n, be ko nian bla wie’m be osu lɔ titi. Cɛn kun’n, n ko trannin be wun lɛ. Min waan ń klé be kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bua ato. I sɔ’n ti, n usali be kosan wie mun. Sanngɛ, be fali Biblu’n be tɛli min su weinwein amanniɛn su. I sɔ’n yoli min fɛ dan. Ɔ maan, n kplinnin su kɛ be kle min Biblu’n nun like wie.

Like nga n suɛnnin i Biblu’n nun’n ti’n, w’a cɛman naan m’an kaci min nzuɛn’n. Min talua nun’n, kɛ n bu wie’n i akunndan’n, srɛ kun min dan. Sanngɛ, m’an sili sran cɛnlɛ’n i su ndɛ nga Zezi kannin’n. (Zan 5:28, 29) Asa ekun’n, n wunnin i wlɛ kɛ min ndɛ lo Ɲanmiɛn. (1 Piɛr 5:7) Ndɛ ng’ɔ o Zeremi 29:11 nun’n, ɔ wluwluli min wun kpa. Ɔ se kɛ: “Anannganman’n kannin ndɛ ekun, i waan: ‘Amun wun akunndan nga m bu’n, m bɔbɔ min yɛ n si i-ɔ. Akunndan kpa yɛ m bu i amun wun-ɔn, nán akunndan tɛ-ɔ. N kunndɛ kɛ amun nyrun atin’n yo weiin.’” M’an lafili su kɛ cɛn wie lele’n, kɛ asiɛ’n wá káci lika klanman’n, ń trán su wie.Jue Mun 37:29.

Zoova i Lalofuɛ’m be yoli min kpa dan. Kɛ n ɔli be aɲia’n i bo’n, be sɔli min nun klanman. Be kwlaa be wun yoli min fɛ. (Zan 13:34, 35) Kɛ n ɔli asɔnun kun nun laa’n, b’a sɔman min nun sɔ. Zoova i Lalofuɛ’m b’a nianman wafa nga n ti’n naan b’a sɔ min nun. Be niannin min lika kpa. Nanwlɛ, be kloli min kɛ awolobo kun i nunfuɛ’m be fa klo be wun’n sa. I sɔ’n yoli min fɛ.

Kɛ ń súan Biblu’n nun like’n, n wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ n kaci min nzuɛn’n, naan m’an kwla nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su. Siklɛti nɔnlɛ’n i ase wlalɛ’n yoli kekle mannin min. Asa ekun’n, n sieli i nzɔliɛ kɛ, kɛ n bo miziki wie mun’n, min konvi sɔ marizuana nɔnlɛ. I sɔ’n ti, n yacili i sɔ miziki’m be bolɛ. Yɛ lika nga be bo balo kɔnguɛ lɔ’n, n yacili be nun kɔlɛ wie. Afin sɛ n kɔ lɔ’n, ɔ cɛman naan m’an nɔn nzan. Kpɛkun, sran nga be kwla uka min naan m’an kaci min nzuɛn’n, be yɛ n trali be janvuɛ-ɔ.Nyanndra Mun 13:20.

Blɛ sɔ nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kleli Toni i Biblu’n nun like wie. Kɛ bé tɛ́ i kosan’m be su’n, i kusu wunnin i wlɛ kɛ like nga be kle i’n, ɔ ti nanwlɛ. Ɔ nin sran tɛtɛ’m b’a sanman nun kun. Ɔ yacili awie wualɛ’n, yɛ w’a nɔnman marizuana kun. Kɛ ɔ ko yo naan Zoova i klun w’a jɔ e wun kpa’n ti’n, afuɛ 1982 nun’n, e jali awa ja su. Kpɛkun, e niannin e wa’n i lika kpa.

“N lafi kɔnguɛ siɛn’n. Wie’n nin sa nga be kwla ju’n, be kunman min srɛ kun.”

Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin fluwa nga be flɛ i kɛ Réveillez-vous! * be nun ndɛ akpasua wie’m be kan sran wie mɔ be wlali be nzuɛn tɛ’n i ase’n be ndɛ. Nzuɛn kunngba sɔ’n yɛ be kle min yalɛ-ɔ. Ɔ maan, kɛ n kanngannin be ndɛ sɔ’m be nun’n, be wlali min fanngan. N wunnin i wlɛ kɛ ɔ fataman kɛ n sa sin bubu min. Yɛ n srɛli Zoova titi kɛ ɔ uka min. Afuɛ 1982, Zuie nun’n, be yoli e nin Toni e batɛmun.

MMLUSUƐ NGA N ƝƐN I’N

Zoova mɔ n fali min wun n mɛntɛnnin i’n ti’n, n te o nguan nun. E nin Toni e wunnin kɛ blɛ kekle nun’n, Zoova suannin e bo. Blɛ sɔ’n nun’n, e wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ e fa e wun wla Zoova sa nun. Zoova kusu w’a yiman e ase.Jue Mun 55:23.

N kleli e wa yasua’n nin e wa bla’n be like naan be si Zoova wie. N kloli be like klelɛ kpa. Kɛ andɛ n wun kɛ be mma liɛ’m be suan Biblu’n nun like naan bé sí Ɲanmiɛn wie’n, ɔ yo min fɛ dan.

N lafi kɔnguɛ siɛn’n. Wie’n nin sa nga be kwla ju’n, be kunman min srɛ kun. Lemɔcuɛ kwlaa e nin Toni e ko nian Zoova i Lalofuɛ wie’m be osu. Yɛ e wla be fanngan. E nin be e kle sran’m be Biblu’n nun like. E kle be kɛ sɛ be lafi Zezi su’n, bé ɲán anannganman nguan’n wie.

^ ndɛ kpɔlɛ 17 Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili-ɔ.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?