Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | BIBLU’N NUN KANNGANLƐ’N KWLA YO WƆ FƐ

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e kanngan Biblu’n nun-ɔn?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e kanngan Biblu’n nun-ɔn?

“N buli i kɛ Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ wunlɛ ti kekle.”—Jovi

“N buli i kɛ i nun kannganlɛ yoman fɛ.”—Kuinin

“Kɛ n wunnin Biblu’n i dan m’ɔ ti’n, i nun kannganlɛ w’a yoman min fɛ.”—Ezekiɛli

Atrɛkpa’n, a kunndɛli kɛ á kánngan Biblu’n nun. Sanngɛ, i nun kannganlɛ w’a yoman ɔ fɛ wie. Sran kpanngban be bu i kɛ Biblu’n nun kannganlɛ’n ti afɛ ngbɛn. ?Sanngɛ, sɛ be se wɔ kɛ Biblu’n nun ndɛ’n kwla yo wɔ ye naan ɔ kwla man wɔ aklunjuɛ’n nin? ?Asa ekun’n, sɛ be kle wɔ wafa ng’ɔ fata kɛ a kanngan Biblu’n nun naan w’a yo ɔ fɛ’n nin? ?Ngue yɛ á yó-ɔ? ?A su kpɛmɛn i bo nianman?

Kɛ sran wie’m be boli Biblu’n i nun kannganlɛ bo’n, be wunnin kɛ ɔ yoli be ye. Ndɛ nga be kannin’n i wie yɛ:

Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Ezekiɛli. Ɔ le afue 20 tra su kan. Ɔ seli kɛ: “Laa’n, n ti kɛ sran m’ɔ wlan daan m’ɔ siman lika trele kun ng’ɔ su kɔ’n sa. Sanngɛ, Biblu’n i nun kannganlɛ’n yoli min ye kpa. Afɔtuɛ kpakpa nga be o nun’n, n kwla nanti be su cɛn kwlakwla.”

Be flɛ talua kun kɛ Flida. Ɔ le afuɛ 20 tra su wie. Ɔ seli kɛ: “Laa’n min ɲin su ti kekle. Sanngɛ Biblu’n nun kannganlɛ ti’n, min ɲin w’a kan ase. E nin min wiengu mun e nuan sɛ. Ɔ maan siɛn’n, n le janvuɛ kpanngban.”

Be flɛ bla kun kɛ Eninsi. Ɔ le afuɛ 50 tra su. Ɔ seli kɛ: “[Biblu’n] ti’n, min nzuɛn’n w’a yo kpa.”

Kɛ sran sɔ mun nin sran miliɔn kpanngban ekun be kanngannin Biblu’n nun’n, be liɛ yoli ye. Sɛ a kanngan nun’n, ɔ liɛ yó ye wie. (Ezai 48:17, 18) I wie yɛle kɛ (1) a kwla fa ajalɛ nga be ti kpa’n. (2) A kwla ɲan janvuɛ kpa. (3) Ɔ wla’n gúa ase. (4) Kpɛkun ng’ɔ yo ɲɛnmɛn dan’n, yɛle kɛ á sí Ɲanmiɛn kpa. Afɔtuɛ nga be o Biblu’n nun’n, be fin Ɲanmiɛn. Sɛ a nanti be su’n, ɔ su yoman wɔ nsisɔ le. Afin, afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn man’n, be ngba be ti kpa.

Nán sisi ɔ bo kun naan w’a kanngan Biblu’n nun. ?Sanngɛ, á yó sɛ naan w’a bo i bo?