Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ngue ndɛ yɛ sran’m be kɛn i ɲanmiɛn srɛlɛ’n su-ɔ?

?Ngue ndɛ yɛ sran’m be kɛn i ɲanmiɛn srɛlɛ’n su-ɔ?

Be flɛ bla kun kɛ Maria. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ń srɛ́ Ɲanmiɛn’n ɔ yo min kɛ ɔ o min wun koko lɛ yɛ n su kan ndɛ n kle i sa. Kpɛkun kɛ n wunman min wun fɛ’n ɔ tra min sa’n kpɛkun ɔ kle min atin.”

Be flɛ bian kun kɛ Raulu. Ɔ seli kɛ: “Kɛ kansɛli yoli min yi’n, i afuɛ 13 su yɛ ɔ wuli-ɔ. Min wla kpɛn su kɛ n srɛli Ɲanmiɛn cɛn kwlakwla. Blɛ sɔ’n nun’n, n wunnin i wlɛ kɛ ɔ tieli min srɛlɛ’n naan ɔ wunnin sa ng’ɔ o min su’n i wlɛ. I sɔ’n ti’n, min wla guali ase.”

Be flɛ bian kun kɛ Aane. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti like kpa kun mɔ Ɲanmiɛn fa cɛli sran mun-ɔn.”

Maria nin Raulu ɔ nin Aane be wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti i liɛ ngunmin kun. Kɛ sran kpanngban be bu i sɔ wie-ɔ. Be wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti’n be kwla kan ndɛ be kle Ɲanmiɛn, be yo i mo, kpɛkun be se i kɛ ɔ uka be. Be lafi su kɛ ndɛ nga Biblu’n kɛn i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n su’n, ɔ ti nanwlɛ. Afin Biblu’n seli kɛ: “E lafi i su. Like nga ti yɛ e lafi i su’n yɛle kɛ srɛlɛ kwlaa nga e srɛ i m’ɔ ti i klun su’n, ɔ sie i su tie.”—1 Zan 5:14.

Sanngɛ sran kpanngban be lafiman ndɛ nga Biblu’n kɛn i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n su’n i su. Bian kun m’ɔ suan Sitivu’n ɔ kannin wafa ng’ɔ bu Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ n ɲannin afuɛ 17 min janvuɛ nsan be wuli. Kun liɛ’n loto yɛ ɔ kunnin i-ɔ. Yɛ be nun nɲɔn be liɛ’n be wuli jenvie’n nun. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ngue yɛ Sitivu yoli-ɔ? Ɔ seli kɛ: “N srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ kan like nga ti yɛ sa sɔ’m be juli’n i ndɛ kle min. Sanngɛ ngbɛn-ɔn. ?Ɔ maan n usali min wun kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n bɔbɔ ti cinnjin?” Kɛ sran kpanngban be srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ yo be kɛ Ɲanmiɛn tɛman be srɛlɛ’n su sa. Ɔ maan be usa be wun sa nga ti yɛ ɔ fata kɛ be srɛ Ɲanmiɛn’n.

Sa wie’m be ti’n sran wie’m be bu i kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n timan cinnjin. Wie’m be se be wun kɛ Ɲanmiɛn si sa ngba. Ɔ maan ɔ si ninnge nga be sa mian be wun’n, ɔ nin be su sa mun. I sɔ’n ti’n be wunman like nga ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ be kan ndɛ sɔ’m be kle i ekun’n.

Sran wie’m be bu i kɛ sa tɛtɛ nga be yoli be laa’n be ti’n, Ɲanmiɛn kunndɛman kɛ ɔ́ tíe be srɛlɛ’n. Be flɛ bla kun kɛ Jenin. Ɔ seli kɛ: “Sa ng’ɔ kle min yalɛ dan’n yɛle kɛ n se min wun kɛ n timan like fi. N yoli ninnge tɛtɛ wie mun mɔ andɛ be yo min nsisɔ-ɔ. Ɔ maan n seli min wun kɛ min liɛ’n Ɲanmiɛn su tieman min srɛlɛ’n le.”

?Wafa sɛ yɛ a bu Ɲanmiɛn srɛlɛ’n niɔn? Atrɛkpa’n ɔ wun yo ɔ kɛ be nga e kannin be ndɛ lɛ’n be sa wie. Annzɛ kusu ɔ le wafa nga a bu Ɲanmiɛn srɛlɛ’n. Sɛ ɔ ti sɔ sakpa’n a kwla lafi su kɛ ndɛ nga Biblu’n kɛn i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n * su’n ɔ́ wlá ɔ fanngan. Afin ndɛ nga Biblu’n kan’n ɔ ti nanwlɛ yɛ e kwla lafi su. Biblu’n kwla uka wɔ naan w’a wun kosan nga mun annzɛ uflɛ wie’m be su tɛlɛ’n:

  • ?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti?

  • ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn tɛman srɛlɛ wie’m be su-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ e kwla srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti-ɔ?

  • ?Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su ye benin yɛ a kwla ɲɛn i-ɔ?

^ ndɛ kpɔlɛ 9 Biblu’n kan Ɲanmiɛn sufuɛ kpanngban ɔ nin Zezi Klisi be srɛlɛ nga be srɛli Ɲanmiɛn’n i ndɛ. Biblu’n i bue nga be kacili i Ebre nun’n mɔ be flɛ i ekun kɛ Aenguɛ laa’n i nun’n, be kannin Ɲanmiɛn srɛlɛ 150 tra su be ndɛ.