Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn tɛman srɛlɛ wie’m be su-ɔ?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn tɛman srɛlɛ wie’m be su-ɔ?

E Si Zoova klo kɛ ɔ́ tíe e srɛlɛ’n. Sanngɛ ninnge wie’m be ti’n ɔ su fɛmɛn i su siemɛn i e srɛlɛ’m be bo. ?Ninnge sɔ mun yɛle benin? ?Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n ngue yɛ ɔ fataman kɛ e wla fi su-ɔ? Maan e fa e ɲin e sie i Biblu’n nun ndɛ wie’m be su.

“Kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nán amun kan ndɛ kunngba’n be flan nun.”—Matie 6:7.

Zoova kunndɛman kɛ, kɛ é srɛ́ i’n e kan ndɛ kunngba’n e flan nun. Annzɛ ɔ kunndɛman kɛ e kanngan srɛlɛ wie mɔ be o fluwa nun’n, be nun. Sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ e kan e klun ndɛ e kle i. ?Sɛ e le e janvuɛ kun naan cɛn kwlakwla ndɛ kunngba’n yɛ ɔ kan kle e’n ɔ́ yó e fɛ? Cɛcɛ, ɔ su yoman e fɛ. Janvuɛ kpa’m be kan be klun ndɛ be kle be wiengu. Ɔ maan kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn mɔ e kan e klun ndɛ e kle i’n, e kle kɛ ɔ ti e janvuɛ.

“Kɛ amun srɛ like’n, amun ɲɛnmɛn i, afin amun akunndan’n timan kpa.”—Zaki 4:3.

Sɛ ninnge nga Ɲanmiɛn kunndɛman kɛ e yo’n annzɛ ninnge ng’ɔ kunndɛman kɛ e ɲan be’n, be ti yɛ e srɛ i’n ɔ su tɛman e su. I wie yɛle kɛ sɛ e to mma sika su naan e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo naan e ɲan sika kpanngban’n, Ɲanmiɛn su tɛman srɛlɛ sɔ’n su. Afin ɔ kan kleli e weiin kɛ ɔ fataman kɛ e yo aɲinkplifuɛ annzɛ e sɔ Gadi m’ɔ ti amuɛn ng’ɔ man muae’n. (Ezai 65:11; Liki 12:15) Ɔ maan, sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn tɛ e srɛlɛ’m be su’n, ɔ fata kɛ like nga e srɛ i’n ɔ nin i klun sa’n be wɔ lika wlɛ.

“Sran nga bɔ kɛ bé kán Nyanmiɛn mmla’n ɔ kloman kɛ ɔ́ tí wie’n, i Nyanmiɛn ng’ɔ srɛ’n bɔbɔ ɔ jɔman Nyanmiɛn i klun.”—Nyanndra Mun 28:9.

Be nga be klɛli Biblu’n be blɛ su’n, sɛ sran kun nantiman Ɲanmiɛn i mmla’m be su naan ɔ srɛ i’n, ɔ tɛmɛn i su. (Ezai 1:15, 16) Ɲanmiɛn w’a kaciman. (Malasi 3:6) Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n, ɔ fata kɛ e mian e ɲin e nanti i mmla’m be su. ?Yɛ sɛ e yoli sa tɛ wie laa’n nin? ?I sɔ’n kle kɛ sɛ e srɛ Zoova’n ɔ su fɛmɛn i su sieman e nuan bo? Nɛ́n i sɔ mlɔnmlɔn. Sɛ sa tɛ nga e yoli be laa’n be yo e nsisɔ naan e mian e ɲin e kaci e sa’n, Ɲanmiɛn yáci e wun sa’n ɔ́ cɛ́ e.—Sa Nga Be Yoli’n 3:19.