Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti-ɔ?

Kɛ e ‘srɛ Zoova’n ɔ ti.’ (Jue Mun 65:3) E kwla srɛ Zoova lika kwlaa nin blɛ kwlaa nun. Kɛ é srɛ́ Zoova’n e kwla man e nɛn’n su annzɛ e kan ndɛ’n e klun lɔ. Zoova kunndɛ kɛ e kan ndɛ e kle i kɛ bakan kun kan ndɛ kle i “Si’n” sa. Afin ɔ ti siɛ kpa kun m’ɔ leman wunsu-ɔ. (Matie 6:9) Kɛ mɔ Zoova klo e’n ti’n, ɔ kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ i naan w’a ti’n.

MAAN E SRƐ ZOOVA ZEZI DUNMAN NUN

“Ń kán klé amun kpa kɛ like kwlaa nga amun srɛ Siɛ’n, ɔ́ fá mán amun min dunman nun.”Zan 16:23.

Zezi i ndɛ’n kle weiin kɛ Zoova kunndɛman kɛ e sin foto, annzɛ be nga be wuli mɔ sran’m be bu be sran kpa’n, annzɛ anzi mun annzɛ e nannan nga be wuli’n, be lika e srɛ i. Sanngɛ ɔ kunndɛ kɛ e srɛ i Zezi kunngba cɛ i dunman nun. Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn Zezi dunman nun’n, i sɔ’n kle kɛ e wun i wlɛ kɛ like nga Zezi yo mannin e’n, i ti yɛ Ɲanmiɛn kwla tɛ e srɛlɛ’n su-ɔ. I sɔ’n ti’n, Zezi seli kɛ: “Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ.”—Zan 14:6.

MAAN E KAN E KLUN NDƐ E KLE ƝANMIƐN

“Like ng’ɔ mian amun sa’n, amun kan kle i.”Jue Mun 62:9.

Kɛ é srɛ́ Zoova’n maan e kan ndɛ’n e kle i kɛ sran kun m’ɔ su kan ndɛ klé i si’n sa. Kɛ é srɛ́ i’n nán e kanngan i srɛlɛ wie m’ɔ o fluwa kun nun’n i nun, annzɛ e kan ndɛ kunngba’n e flan nun. Sanngɛ ɔ fata kɛ e kan e klun ndɛ e kle i. Kpɛkun e kɛn i aɲinyiɛ su.

MAAN NDƐ NGA É KÁN’N Ɔ YO ƝANMIƐN KLUN SU

“Srɛlɛ kwlaa nga e srɛ i m’ɔ ti i klun su’n, ɔ sie i su tie.” 1 Zan 5:14

Biblu’n nun’n, Zoova kan like ng’ɔ́ wá yó mán e’n, ɔ nin like ng’ɔ kunndɛ kɛ e yo e mɛn i’n, be ndɛ kle e. Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn sɔ e srɛlɛ nun’n, ɔ fata kɛ like nga e srɛ i’n ‘ɔ yo i klun su.’ I sɔ yolɛ’n nun’n, ɔ fata kɛ e suan Biblu’n nun like naan e si i kpa. Sɛ e yo sɔ’n, srɛlɛ nga e srɛ i’n ɔ́ jɔ́ i klun.

?KƐ É SRƐ́ ƝANMIƐN’N NGUE NDƐ YƐ E KWLA KAN-ƆN?

E kwla kan ninnge nga be mian e sa’n be ndɛ. Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n e kwla kan ninnge nga e sa mian be wun cɛn kwlakwla’n be ndɛ. I wie yɛle aliɛ nin tralɛ ɔ nin lawlɛ. Sɛ ɔ fata kɛ e fa ajalɛ wie’n, e kwla srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ man e ngwlɛlɛ naan y’a fa ajalɛ kpa. Yɛ sɛ sa wie o e su’n, e kwla srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ man e wunmiɛn naan y’a kwla jran sa sɔ’n i ɲrun kekle. Asa ekun’n, e kwla srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka e naan e lafi i su annzɛ ɔ yaci sa nga e yoli i’n ɔ cɛ e kpɛkun ɔ uka e.—Liki 11:3, 4, 13; Zaki 1:5, 17.

E kwla srɛ e man e wiengu mun. Siɛ nin niɛn nga be klo be mma mun’n, kɛ be wun kɛ be mma’m be klo be wun’n, i sɔ’n yo be fɛ kpa. I wafa kunngba’n e ti Zoova i mma mun. Ɔ maan ɔ kunndɛ kɛ e wiengu’m be ndɛ lo e naan e nian be lika. I sɔ’n ti’n, e kwla srɛ Ɲanmiɛn e man e wun annzɛ e yi annzɛ e osufuɛ mun annzɛ e mma mun annzɛ e janvuɛ mun. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ Zaki seli kɛ: “Amun srɛ Ɲanmiɛn man amun wiengu.”—Zaki 5:16.

E kwla la Ɲanmiɛn i ase. Kɛ Biblu’n kán Ɲanmiɛn m’ɔ ti e Yifuɛ’n i ndɛ’n ɔ se kɛ: “Ɔ yoli ninnge kpakpa mun fa yili i sran’n i wafa ng’ɔ ti’n i nglo. Yɛle kɛ ɔ tɔ nzue man amun, kpɛkun ɔ yo maan amun fie’m be yo kpa, ɔ maan amun ku yi, kpɛkun amun klun jɔ dan.” (Sa Nga Be Yoli’n 14:17) Kɛ e bu ninnge kwlaa nga Ɲanmiɛn yo mannin e’n be akunndan’n, e kunndɛ kɛ é srɛ́ i naan é lɛ́ i ase. Asa ekun’n, sɛ e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, é klé kɛ e si ye wie.—Kolɔsufuɛ Mun 3:15.

MAAN E TRA E AWLƐN YƐ E SRƐ ƝANMIƐN TITI

Wie liɛ’n kɛ e srɛ Ɲanmiɛn m’ɔ kaman lɛ tɛman e su’n, e sa sin bubu e. ?I sɔ’n kle kɛ e ndɛ loman Ɲanmiɛn? Cɛcɛ. Maan e fa e ɲin e sie i sran wie’m be su. Be su ndɛ’n kle kɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn titi.

Sitivu mɔ e dun mmua e kɛnnin i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ m’an srɛman Ɲanmiɛn titi sa’n, nn m’an diman aklunjuɛ kun.” ?Ngue yɛ ɔ ukɛli i-ɔ? Ɔ wa suannin Biblu’n nun like yɛ ɔ wunnin i wlɛ kɛ ɔ fata kɛ ɔ srɛ Ɲanmiɛn titi naan ɔ jran su kpa. Ɔ seli ekun kɛ: “Like kwlaa nga min janvuɛ’m be yoli fa suannin min bo’n ti’n, n srɛli Ɲanmiɛn n lɛli i ase. Siɛn’n, n di aklunjuɛ dan.”

?Yɛ Jenin m’ɔ buli i kɛ ɔ timan like fi naan Ɲanmiɛn su fɛmɛn i su siemɛn i nuan bo’n nin? Ɔ seli kɛ: “Kɛ n bu i kɛ n timan like fi’n, n srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka min naan n wun like nga ti yɛ min wun yo min sɔ’n i wlɛ.” ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n ukɛli i-ɔ? Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti’n, n ma buli min wun kɛ nga Ɲanmiɛn fa bu min’n sa. Yɛ kannzɛ bɔbɔ min klun akunndan’n bu min fɔ’n, n si kɛ Ɲanmiɛn liɛ’n ɔ buman min fɔ. I sɔ’n yoli maan n srɛli Ɲanmiɛn titi.” ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ? Ɔ seli ekun kɛ: “Zoova i srɛlɛ’n ti’n, n ma wunnin i wlɛ kɛ ɔ o lɛ sakpasakpa naan ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ klo e, ɔ nian e lika, ɔ ti e Si nin e Janvuɛ. Asa ekun’n, n wunnin i wlɛ kɛ sɛ n yo i klun sa’n ɔ́ nían min lika titi.”

Izabɛli seli kɛ: “N wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn tɛli min srɛlɛ’m be su. Kannzɛ bɔbɔ min wa Zeraa ti fɔlɛfuɛ’n, sanngɛ ɔ di aklunjuɛ. Kɛ n wun i sɔ’n ɔ yo min fɛ.”

Maan e kan bla kun mɔ be flɛ i kɛ Izabɛli’n i ndɛ. Kɛ ɔ wunnzɛli’n dɔɔtrɔ’m be seli i kɛ ba ng’ɔ́ wá wú i’n, ɔ́ yó fɔlɛfuɛ. I sɔ’n kpɔtɔli i awlɛn. Sran wie’m be seli i kɛ ɔ tu kuɛ’n. Ɔ seli kɛ: “I ya dan m’ɔ yoli min’n ti’n, ɔ yoli min kɛ n su w’a wu sa.” ?Blɛ kekle sɔ’n nun’n ngue yɛ ɔ yoli-ɔ? Ɔ seli kɛ: “N srɛli Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ suan min bo.” Aniaan bla’n wuli ba yasua kun. Be flɛli i kɛ Zeraa sanngɛ ɔ ti fɔlɛfuɛ. ?Ɲanmiɛn tɛli Izabɛli i srɛlɛ’n su sakpa? Ɛɛn. ?Wafa sɛ? Ɔ seli kɛ: “Andɛ’n min wa’n le afuɛ 14. Kannzɛ bɔbɔ ɔ ti fɔlɛfuɛ’n, sanngɛ ɔ di aklunjuɛ. Kɛ n wun i sɔ’n ɔ yo min fɛ. N wunnin i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn tɛli min srɛlɛ’m be su. Yɛle kɛ ɔ mannin min ba kun. Ba sɔ’n kle kɛ Zoova yrali min su dan.”

Izabɛli i ndɛ ng’ɔ kannin’n ti’n e wla kpɛn jue tofuɛ kun i ndɛ ng’ɔ kannin’n su. I waan: “Anannganman, like nga ɲrɛnnɛnfuɛ’m be kunndɛ’n, a si, a wla be fanngan, a sie ɔ su tie be ndɛ mun.” (Jue Mun 10:17) Ndɛ sɔ’n kle kɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn titi.

Biblu’n se kɛ Zezi srɛli Ɲanmiɛn’n kpɛ sunman’n. I srɛlɛ sɔ’m be nun kun yɛle ng’ɔ kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n. Sran’m be si i srɛlɛ sɔ’n i kpa. ?Ngue yɛ srɛlɛ sɔ’n kle e-ɔ?