Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ n srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ n srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

 Amlɛnkɛn’m be mɛn’n nun lɔ’n, sɛ be fa gbanflɛn nin talua ya kun’n (100), be nun ablaɔcuɛ (80) be kan kɛ be srɛ Ɲanmiɛn. Sanngɛ sran sɔ mɔ be waan be srɛ Ɲanmiɛn’n, sɛ be fa be nun ya’n (100), be nun ablɛnun (50) cɛ yɛ be kan kɛ be srɛ Ɲanmiɛn cɛn kwlaa-ɔ. Be nun wie mun bɔbɔ be usa kɛ: ‘?Ngue ti yɛ sran’m be srɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ li-ɔ? ?Kɛ ɔ ko yo naan be wla w’a gua ase’n ti-ɔ? ?Annzɛ sa uflɛ ti-ɔ?’

 ?Kɛ be se kɛ be srɛ Ɲanmiɛn’n i bo’n yɛle benin?

 Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili like kwlaa-ɔ. Kɛ be se kɛ be srɛ i’n, i bo’n yɛle kɛ be nin i be koko yalɛ. Kannzɛ bɔbɔ klɔ sran’m be nin Zoova be sɛman kaan sa’n, sanngɛ “ɔ nin e nun wie fi nunman mmua.” (Sa Nga Be Yoli’n 17:27) I kpa bɔbɔ’n, Biblu’n se e kɛ “e fa e wun mantan Ɲanmiɛn, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mántan e.’​—Zaki 4:8.

 ?Sanngɛ á yó sɛ naan w’a fa ɔ wun w’a mantan Ɲanmiɛn?

  •   Like kun m’ɔ fata kɛ a yo’n yɛle i srɛlɛ.Yɛle kɛ kan ɔ klun ndɛ kle i.

  •   Like kun ekun m’ɔ fata kɛ a yo’n yɛle kɛ suan Biblu’n nun like. Biblu’n nun yɛ Ɲanmiɛn kɛn i klun ndɛ kle wɔ-ɔ.

 Sɛ a srɛ Ɲanmiɛn naan a suan Biblu’n nun like ekun’n, i sɔ’n úka wɔ naan a nin i b’a tra janvuɛ.

 “Yalɛ mɔ klɔ sran’m be nin Zoova m’ɔ o like kwlaa ti su’n be kwla koko’n, ɔ ti be cenjele like dan.”​—Zeremin.

 “Kɛ ń srɛ́ Zoova mɔ n kan min klun ndɛ n kle i’n, n wun kɛ e nin i e afiɛn’n mantan kpa.”​—Miranda.

 ?Kɛ be srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti?

 Atrɛkpa’n, a bu i kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa, yɛ a srɛ i bɔbɔ. Sanngɛ a lafiman su kɛ ɔ ti srɛlɛ nga a srɛ’n. Biblu’n se kɛ, kɛ ‘be srɛ Zoova’n, ɔ ti.’ (Jue Mun 65:3) I sɔ’n ti’n, Biblu’n wla ɔ fanngan kɛ ‘a fa ɔ su sa’n kwlaa wlɛ i sa nun, afin ɔ ndɛ lo i.’​—1 Piɛli 5:7.

 Bu sa nga i akunndan: ?Ɔ le blɛ kun mɔ a kɔ ɔ janvuɛ’m be wun kpɛkun a nin be koko yalɛ-ɔ? Sɛ ɔ waan Ɲanmiɛn kaci ɔ janvuɛ’n, fa blɛ naan srɛ i titi. Kɛ á srɛ́ i kusu’n, bo i dunman’n. I dunman’n yɛle Zoova. (Jue Mun 86:5-7; 88:10) Biblu’n wla ɔ fanngan kɛ a “srɛ Ɲanmiɛn titi.”​—1 Tesalonikifuɛ Mun 5:17.

 “Srɛlɛ mɔ n srɛ’n ɔ ti yalɛ yɛ e nin min Si Ɲanmiɛn e koko-ɔ. I lɛ nun yɛ n kan min klun ndɛ kwlaa n kle i-ɔ.”​—Moizi.

 “N kan min klun ndɛ n kle Zoova, kɛ nga n kan kle min manmin annzɛ min janvuɛ kpa kun’n sa.”​—Karɛnin.

 ?Ndɛ benin yɛ n kwla fa wlɛ i srɛlɛ’n nun-ɔn?

 Biblu’n se kɛ: “Sa kwlaa ng’ɔ o amun su’n, an koko kle Ɲanmiɛn. An tu amun klun kpɛtɛ i, yɛ amun lɛ i ase.”​—Filipufuɛ Mun 4:6.

 Ndɛ sɔ’n kle kɛ e kwla fa sa nga be o e su’n e wlɛ i srɛlɛ’n nun. I kpa bɔbɔ’n, Biblu’n se kɛ: “Fa sa ng’ɔ o ɔ su’n kwlaa wlɛ i Anannganman sa nun, ɔ́ súan ɔ bo.”​—Jue Mun 55:23.

 Sanngɛ kɛ á srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nán sa nga be o ɔ su’n be ngunmin yɛ ɔ fata kɛ a kan be ndɛ-ɔ. Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Santɛli’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ ń srɛ́ Zoova’n, sɛ sa ng’ɔ o min su’n i ngunmin yɛ n fa wlɛ i srɛlɛ’n nun’n, nán janvuɛ tralɛ’n i kpafuɛ’n niɔn. N bu i kɛ ɔ fata kɛ n dun mmua n lɛ i ase ka. Asa kusu’n, ninnge nga ti yɛ n kwla la Ɲanmiɛn ase’n, be diman be yalɛ.”

 Bu sa nga i akunndan: ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn yo mannin wɔ m’ɔ yo ɔ fɛ dan-ɔn? ?A kwla kan sa nga ti yɛ a kwla la Zoova ase andɛ’n, be nun nsan be ndɛ?

 “Sɛ a wun waka nɲrɛ klanman kpa kun’n, annzɛ like uflɛ m’ɔ yo ɔ ɲɛnmɛn’n, a kwla la Zoova ase.”​—Anita.

 “Bu like kun mɔ Zoova yili m’ɔ yo wɔ ɲɛnmɛn’n, annzɛ Biblu’n nun ndɛ mma kun mɔ a klo i kpa’n, i su akunndan. Kpɛkun la Zoova ase.​—Brayanin.