Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

“An fa amun wun mantan Ɲanmiɛn, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mántan amun.”—Zaki 4:8.

?Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n?

?Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n?

?W’a yo ɔ le kɛ kɛ a srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ siemɛn i su ɔ nuan bo? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nán bu i kɛ ɔ ngunmin yɛ ɔ wun yo ɔ sɔ-ɔ. Sran kpanngban be srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo maan be su sa’n wie. Sanngɛ sa sɔ’m be te o be su. ?I sɔ’n kle kɛ, kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ timan? Cɛcɛ. Afin Biblu’n kle kɛ kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata sa’n, ɔ sie i su e nuan bo. Siɛn’n, maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga Biblu’n kɛn i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n su’n, i su.

ƝANMIƐN TIE E SRƐLƐ’N

“Sɛ be srɛ wɔ ɔ, a ti. Sran’m be kwlaa bé bá ɔ sin.”—Jue Mun 65:3.

Sran wie’m be waan kɛ be srɛ Ɲanmiɛn’n, be wla gua ase. Sanngɛ be lafiman su kɛ Ɲanmiɛn tie be srɛlɛ’n sakpa. I yo, Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla yo maan e wla gua ase. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ kwla uka e naan y’a jran e su sa’m be ɲrun kekle. Biblu’n se kɛ: “Be kwlaa nga be kpan flɛ Anannganman’n, ɔ mantan be. Sɛ be kpan flɛ i bɔ gblɛ nunman nun’n [...] ɔ ti be nɛn’n yɛ ɔ de be.”—Jue Mun 145:18, 19.

Ɔ maan e kwla lafi su kɛ Zoova tie srɛlɛ nga i sufuɛ’m be srɛ i’n. I bɔbɔ seli kɛ: “Sɛ amun flɛ min’n, naan an srɛ min’n, ń tí amun srɛlɛ’n.”—Zeremi 29:12.

ƝANMIƐN KUNNDƐ KƐ E SRƐ I

“Nán amun yaci Ɲanmiɛn srɛlɛ.” —Rɔmunfuɛ Mun 12:12.

Biblu’n wla e fanngan kɛ e “srɛ Ɲanmiɛn titi,” yɛ e yo i sɔ “blɛ kwlaa nun.” Nanwlɛ, Zoova kunndɛ kɛ e srɛ i.—Matie 26:41; Efɛzifuɛ Mun 6:18.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i-ɔ? Maan e fa e ɲin e sie i sa nga su. Kɛ bakan kun se i si’n i kɛ ɔ ukɛ i’n, i sɔ’n yo i si’n i fɛ dan. Atrɛkpa’n, siɛ’n si ninnge nga i wa’n i sa mian be wun’n ɔ nin wafa nga i wun yo i’n. Sanngɛ kɛ i wa’n se i kɛ ɔ ukɛ i’n, i sɔ’n kle kɛ ba’n lafi i su naan ɔ nin i be afiɛn mantan. I wafa kunngba’n, kɛ e srɛ Zoova’n, i sɔ’n kle kɛ e lafi i su naan e kunndɛ kɛ e nin i e afiɛn mantan.—Nyanndra Mun 15:8; Zaki 4:8.

E NDƐ LO ƝANMIƐN SAKPA

“An fa amun su sa’n kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun, afin amun ndɛ lo i.”—1 Piɛli 5:7.

Ɲanmiɛn kunndɛ e srɛ i. Afin ɔ klo e yɛ e ndɛ lo i. Ɔ si e su sa’n kwlaa yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e.

Famiɛn Davidi srɛli Zoova titi kɛ ɔ ukɛ i. Asa’n, ɔ kɛnnin i klun ndɛ ɔ nin wafa nga i wun yo i’n, be ndɛ kleli i wie. (Jue Mun 23:1-6) I sɔ mɔ Davidi yoli’n ti’n, i wun yoli Ɲanmiɛn i fɛ yɛ ɔ tɛli i srɛlɛ’m be su. (Sa Nga Be Yoli’n 13:22) I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn sie i su e srɛlɛ’m be bo afin e ndɛ lo i.

“N KLO ANANNGANMAN, AFIN Ɔ TI MIN ANIƐN’N”

Be nga be klɛli Jue Mun fluwa’n, be nun kun yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn. Afin ɔ si kɛ Ɲanmiɛn tie i srɛlɛ’n, yɛ i sɔ’n ukɛli i kpa. I sɔ’n yoli maan ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantannin kpa yɛ ɔ jrɛnnin i su sa’m be ɲrun kekle.—Jue Mun 116:1-9.

Kɛ e lafi su kɛ Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n, i sɔ’n yo maan e srɛ i titi. Maan e kan Pedro m’ɔ tran Ɛspaɲin nvle’n i nglo lɔ lika’n nun’n, i ndɛ kan. I wa kun m’ɔ le afuɛ 19 ɔ wuli asidan nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Pedro srɛli Ɲanmiɛn. Ɔ kannin wafa nga i wun yo i’n, i ndɛ trele kleli i. Ɔ srɛli Ɲanmiɛn kpɛ sunman naan i wla gua ase. ?Kɛ ɔ yoli sɔ’n, wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ? Pedro seli kɛ: “Zoova tɛli min srɛlɛ’n su. Yɛle kɛ ɔ sinnin aniaan’m be lika wlali min nin min yi e fanngan.”

Kpɛ sunman’n, Zoova sin e janvuɛ’m be lika tɛ e srɛlɛ’m be su. I wie yɛle kɛ be kwla wla e fanngan.

Ɲanmiɛn srɛlɛ’n w’a yoman naan Pedro i wa’n sɛ i sin nguan nun ekun. Sanngɛ i sɔ’n ukali Pedro nin i awlofuɛ’m be kpa. Pedro i yi Maria Kaamɛnin seli kɛ: “Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ukali min kpa naan m’an jran sa ng’ɔ o min su’n, i ɲrun kekle. N si kɛ Zoova wun min su sa’n i wlɛ. Afin kɛ n srɛ i’n, ɔ yo maan min wla gua ase.”

Biblu’n ɔ nin sran wie’m be su ndɛ’n kle weiin kɛ Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n. Kannzɛ ɔ ti sɔ bɔbɔ’n, sanngɛ nán srɛlɛ ngba yɛ ɔ tie-ɔ. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn tie srɛlɛ wie mun kpɛkun ɔ tieman wie mun-ɔn?