Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

SASAFUƐ TRANWLƐ'N No. 1 2021 | ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

Atrɛkpa’n, kɛ a srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ yo wɔ kɛ ɔ tɛman ɔ su sa. Sɛ ɔ ti sɔ sakpa’n, nán ɔ kunngba yɛ ɔ yo wɔ sɔ-ɔ. Sran kpanngban be srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka be, sanngɛ be su sa’m be te o lɛ. Ɔ maan fluwa nga nun’n, é wá kán like nga ti yɛ e kwla lafi su kɛ Ɲanmiɛn ti e srɛlɛ’n, nin like nga ti yɛ ɔ tɛman srɛlɛ wie’m be su’n, ɔ nin wafa nga e kwla srɛ i naan w’a ti’n, be ndɛ.

 

?Ngue ndɛ yɛ sran’m be kɛn i ɲanmiɛn srɛlɛ’n su-ɔ?

?Ɲanmiɛn srelɛ’n ti like kpa kun yɛ ɔ fa cɛli e annzɛ kɛ mɔ be waan e srɛ Ɲanmiɛn’n i ti yɛ e srɛ-ɔ?

?Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n?

Biblu’n kle kɛ kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata sa’n, ɔ sie i su e nuan bo.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn tɛman srɛlɛ wie’m be su-ɔ?

Biblu’n kan srɛlɛ wafa nga Ɲanmiɛn tɛ su’n ɔ nin ng’ɔ tɛman be su’n be ndɛ.

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti-ɔ?

E kwla srɛ Ɲanmiɛn lika kwlaa nin blɛ kwlaa nun. Kɛ é srɛ́ Zoova’n e kwla man e nɛn’n su annzɛ e kan ndɛ’n e klun lɔ. Zezi kleli e ndɛ nga e kwla kan’n.

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka e-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka amun naan amun a jran sa nga be o amun su’n be ɲrun kekle-ɔ?

?Kɛ a srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti?

Biblu’n se kɛ kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e.