Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka e-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka e-ɔ?

Be flɛ bla kun kɛ Pamela. Kɛ tukpacɛ kekle kun yoli i’n, ɔ ɔli dɔɔtrɔ. Sanngɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ ukɛ i naan w’a kwla jran sa sɔ’n i ɲrun kekle. ?Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ukɛli i sakpa?

Pamela seli kɛ: “Kɛ bé yó min are’n, ɔ ju wie’n srɛ kunnin min dan kpa. Sanngɛ kɛ n srɛ Zoova’n i sɔ’n yo maan min wla gua ase. Kpɛkun srɛ kunman min kun. Kannzɛ min tukpacɛ’n nin-a wieman’n sanngɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n uka min naan min akunndan’n w’a sannganman. Kɛ sran’m be usa min wafa nga min wun yo min’n, n se be kɛ n timan juejue sɔ sanngɛ n di aklunjuɛ.”

Ɔ fataman kɛ e minndɛ kɛ tukpacɛ kekle wie yo e annzɛ sa kekle wie’m be tɔ e su ka naan y’a srɛ Ɲanmiɛn. Sa tɔ e kwlakwla e su yɛ ɔ ju wie’n ɔ fata kɛ be uka e naan y’a jran sa sɔ’m be ɲrun kekle. ?I lɛ nun’n, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka e-ɔ?

Biblu’n se kɛ: “Fa sa ng’ɔ o ɔ su’n kwlaa wlɛ i Anannganman sa nun, ɔ́ súan ɔ bo. Ɔ su yacimɛn i sufuɛ kpa’n lɛ maan srɛ kunmɛn i naan i wun usumɛn i.” (Jue Mun 55:23) Nanwlɛ, ndɛ sɔ’n wla fanngan dan. ?Ɔ maan wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka e-ɔ? Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa’n, ɔ man e like kwlaa nga e sa miɛn i wun’n, naan y’a kwla jran e su sa’m be ɲrun kekle.—An nian kuku nga be flɛ i kɛ “?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka wɔ-ɔ?” i nun.