Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Kɛ a srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti?

?Kɛ a srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ ti?

?A bu i kɛ Ɲanmiɛn ti ɔ srɛlɛ’n sakpasakpa?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

  • Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n. Biblu’n se kɛ: “Be kwlaa nga be kpan flɛ Anannganman’n, ɔ mantan be. Sɛ be kpan flɛ i bɔ gblɛ nunman nun’n, ɔ mantan be. [...] Ɔ ti be nɛn’n yɛ ɔ de be.” —Jue Mun 145:18, 19.

  • Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i. Biblu’n se e kɛ: “Sa kwlaa ng’ɔ o amun su’n, an koko kle Ɲanmiɛn. An tu amun klun kpɛtɛ i, yɛ amun lɛ i ase.” —Filipufuɛ Mun 4:6.

  • E ndɛ lo Ɲanmiɛn. Ɲanmiɛn si e su sa’n kwlakwla yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka e. Biblu’n se kɛ: “An fa amun su sa’n kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun, afin amun ndɛ lo i.”—1 Piɛli 5:7.