Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Cɛn wie lele’n sran’m be su kokoman kun

Cɛn wie lele’n sran’m be su kokoman kun

Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka e naan y’a kokoman dan. Kɛ mɔ e ti klɔ sran ti’n, e kwlá yoman naan ninnge nga be ti yɛ e koko’n be wie. Sanngɛ e Yifuɛ i liɛ’n ɔ kwla yo maan be wie. I kpa bɔbɔ’n, ɔ kpali Zezi Klisi kɛ uka e. Ɔ cɛ kan’n, ninnge ng’ɔ́ wá yó be asiɛ wunmuan’n su’n, bé trá ng’ɔ yoli be i nun m’ɔ o asiɛ’n su wa’n. I wie yɛle kɛ:

ZEZI WÁ YÓ TUKPACIFUƐ’M BE JUEJUE KƐ NG’Ɔ FA YOLI I LAA’N SA

“Be fali be kwlaa nga tukpacɛ nin be wunnɛn nun yaya fanunfanun ti be o ɲrɛnnɛn nun’n [...] be blɛli i, kpɛkun ɔ yoli be juejue.”—MATIE 4:24.

ZEZI WÁ YÓ MAAN SRAN KWLAKWLA ƝÁN ALIƐ NIN LAWLƐ

“Sɛ min sran’m be kplan sua’n, bé trán be nun, sɛ be ta vinyi’n, bé dí i su mma. Be su kplanman sua be yaci manman sran wie kɛ ɔ tran nun. Be su taman waka be yaci manman sran uflɛ kɛ ɔ di i su mma.”—EZAI 65:21, 22.

KƐ ZEZI WÁ SÍE MƐN’N SRAN’M BÉ DÍ FƆUNDI YƐ SRƐ SU KUNMAN BE KUN

“Maan i blɛ su’n, nanwlɛ dilɛ’n trɛ sran’m be nun. Maan be nyan fɔundi lele san anglo’n w’a jaso lɛ. Maan i yɛ ɔ sie mɛn nin ɔn. Ɔ sie i kɛ ɔ fɛ i asiɛ’n i bue kun su b’ɔ́ fá ju i bue kun lɔ’n su’n, yɛ kɛ ɔ fɛ i Efrat’n nuan b’ɔ́ fá ju asiɛ’n i awieliɛ lɔ’n. [...] Yɛ maan i kpɔfuɛ’m be la ndutre’n nun.”—JUE MUN 72:7-9.

ZEZI WÁ YÓ MAAN SRAN LUFLE BULƐ’N WÍE

“Sran b’ɔ kwlaman nun’n ɔ nin nyrɛnnɛnfuɛ’n bé yó i annvɔ. Ɔ́ dé be. Ɔ́ dé be mianmianlɛ nin yalɛ klelɛ nun.”—JUE MUN 72:13, 14.

ZEZI WÁ YÓ MAAN ƝRƐNNƐN NIN WIE’N BÉ NÚNNÚN

“Wie’n su tranman lɛ kun, be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun.”—SA NGLO YILƐ 21:4.