Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?A koko dan?

?A koko dan?

Be flɛ bla kun kɛ Zili. * Ɔ seli kɛ: “Ɔ ju wie’n, e kwlakwla e akunndan’n sanngan. Sanngɛ min liɛ’n ɔ tratra su. Afin min wun’n kpinndinman yɛ i tukpacɛ’n ti’n sa uflɛ wie’m be tɔ e su. Yɛ i lika nianlɛ’n timan pɔpɔ.”

Bian kun suan Bari. Ɔ seli kɛ: “Min yi’n yacili min. Ɔ maan min kunngba yɛ n nian e mma nɲɔn’m be lika-ɔ. Sran kunngba ba talɛ’n timan pɔpɔ. Ng’ɔ ti tɛ kpa’n, yɛle kɛ min junman’n fili min sa. Yɛ n ɲanman sika naan m’an fa siesie min loto’n i ye bɔbɔ. Ɔ maan n wunman min wun yowlɛ. N si jrɛiin kɛ sɛ n kun min wun’n, ɔ timan kpa. Ɔ maan n srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo maan n wu naan n ɲan min ti.”

Sa wie ti’n ɔ wun kwla yo ɔ kɛ Zili nin Bari be liɛ’n sa. Ɔ maan fluwa nga i nun ndɛ’n wá fɔ́nvɔ wɔ yɛ ɔ́ úka ɔ naan w’a jran kekle. Asa ekun’n, é wá kán sa wie mɔ be kwla sanngan e akunndan’n be ndɛ. Kpɛkun é kán like ng’ɔ kwla uka e naan e wla w’a gua ase’n, i ndɛ wie.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Be kacili sran wie’m be dunman’n.