AN TINNGE! No. 1 2020 | ?Kɛ e akunndan’n sanngan’n ngue yɛ ɔ kwla uka e-ɔ?

Andɛ’n, sran sunman be akunndan’n sanngan. Sanngɛ ninnge wie’m be kwla yo naan be wla w’a gua ase.

?A koko dan?

Sɛ e akunndan’n sanngan naan e yo ninnge wie mun, e akunndan’n su sannganman tratraman su.

Ninnge nga be kwla sanngan e akunndan’n

Maan e fa e ɲin e sie i ninnge nga be kwla sanngan e akunndan’n be su. Kpɛkun e nian sɛ be nun wie’m be kle e yalɛ-o.

?Kɛ sran kun i akunndan sanngan’n ngue sa yɛ ɔ ju-ɔ?

Kɛ e o nguan nun’n, e akunndan’n kwla sanngan blɛ wie nun. Kɛ e akunndan’n sanngan’n, sa ng’ɔ kwla ju e su’n, maan e fa e ɲin e sie su.

?Kɛ e akunndan’n sanngan’n ngue yɛ e kwla yo-ɔ?

Amun fa amun ɲin be sie i ninnge trele wie mɔ amun kwla yo naan sɛ amun akunndan sanngan’n, amun wla w’a gua ase’n, be su.

Cɛn wie lele’n sran’m be su kokoman kun

Kɛ mɔ e ti klɔ sran ti’n e kwlá yoman naan ninnge nga be ti yɛ e koko’n be wie. Sanngɛ Zoova kwla yo maan ninnge sɔ’m be wie.

“Be wla b’ɔ gua ase’n ɔ yo maan be yo juejue”

Ndɛ ng’ɔ o Nyanndra Mun 14:30 nun’n kle kɛ Biblu’n nun afɔtuɛ’m be ti kpa blɛ kwlaa nun.