Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Sɛptanblu 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Kɛ á klé sran kun i Biblu’n nun like’n ninnge ng’ɔ fataman kɛ a yo’n

Kɛ á klé sran kun i Biblu’n nun like’n ninnge ng’ɔ fataman kɛ a yo’n
I SIESIELƐ
Text
Image

Ijɔlɛ kaka’n: Nán bu i kɛ ɔ fata kɛ ɔ bɔbɔ a yiyi like nga an su suan’n i nun ndɛ’m be kwlaa nun. Zezi usali sran’m be kosan naan be bɔbɔ be bu akunndan naan b’a wun ndɛ’n i wlɛ. (Mt 17:24-27) Kosan’m be yo maan like suanlɛ’n yo fɛ. Kpɛkun be uka ɔ naan w’a si like nga sran’n wun i wlɛ’n ɔ nin ng’ɔ lafi su’n. (be-F 253 § 3-4) Kɛ a usa kosan’n, tra ɔ awlɛn minndɛ kɛ sran’n tɛ su. Sɛ w’a tɛman su kɛ ng’ɔ nin i fata sa’n, nán tɛ su mɛn i. Usɛ i kosan uflɛ m’ɔ́ úkɛ i naan i bɔbɔ w’a tɛ su klanman’n. (be-F 238 § 1-2) Kɛ á yíyí ninnge nga sran’n simɛn i laa’n be nun’n, nán ijɔ ndɛndɛ.—be-F 230 § 4.

Ndɛ’n i sukusuku yolɛ’n: Like nga an su suan’n, i su like kwlaa nga a si i’n, tra ɔ awlɛn naan w’a kɛnmɛn i ngba. (Zn 16:12) Fa ɔ ɲin sie i ndɛ cinnjin ng’ɔ o ndɛ kpɔlɛ nun’n, i su. (be-F 226 § 4-5) Ndɛ nga ɔ waan á kán gúa su’n, kannzɛ ɔ yo fɛ kpa’n, ɔ kwla yo maan ndɛ cinnjin’m be ɲin w’a fiteman. (be-F 235 § 3) Kɛ like suanfuɛ’n ko wun ndɛ cinnjin’n i wlɛ’n, an wɔ ndɛ kpɔlɛ uflɛ su.

Like’n i suanlɛ ndɛndɛ naan ɔ wie lɛ’n: E kunndɛ kɛ ndɛ’n wluwlu sran’n i wun. Nán like nga e suan’n i wielɛ ndɛndɛ yɛ ɔ ti e cinnjin ɔn. (Lk 24:32) Fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n m’ɔ le ta kpa’n di junman. Yɛle kɛ fa ɔ ɲin sie i Biblu’n nun ndɛ mma nga be suan like nga an su suan’n i bo trele’n, be su. (2Ko 10:4; Eb 4:12; be-F 144 § 1-3) Fa sunnzun ase nga be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n. (be-F 245 § 2-4) Maan ɔ ɲin tran like suanfuɛ’n i su sa mun nin ndɛ ng’ɔ lafi be su’n, be su. Kpɛkun niɛn i sɔ’n su yiyi ndɛ’n nun. Fa kosan kɛ nga be o yɛ mun sa’n, usɛ i: “?A bu ndɛ nga sɛ?” “?Ngue like yɛ i sɔ’n kle e Zoova su ɔ?” “?Sɛ a nanti afɔtuɛ nga su’n, i su ye benin yɛ á ɲɛ́n i ɔ?”—be-F 238 § 3-5; 259 § 2.