Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?Kɛ a niɛn i sa’n, ninnge nga Ɲanmiɛn yoli mannin e’n, be nun dan kpafuɛ’n yɛle benin?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zn 3:16

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kan like nga ti yɛ Ɲanmiɛn sunmannin Zezi asiɛ’n su wa, m’ɔ wuli e dunman nun’n i ndɛ. Kpɛkun, wafa nga e kwla kle kɛ e si Ɲanmiɛn ye’n ɔ kɛn i ndɛ wie.

?NGUE YƐLE ƝANMIƐN SIELƐ’N?

Kosan: [Fa ndɛ ng’ɔ klɛ fluwa’n su kle sran’n.] ?Wafa sɛ yɛ á tɛ́ kosan nga’m be su-ɔ? ?A bu i kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti like kun m’ɔ o be awlɛn’n nun-ɔn? ?Ɔ ti akunndan nun ndɛ? ?Annzɛ ɔ ti awa kun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Da 2:44; Eza 9:5

I fa manlɛ: Fluwa nɲa nga kan wafa nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n i silɛ’n kwla yo ɔ ye’n i ndɛ.

FLUWA NGA É FÁ YÍA SRAN MUN E WLA KPƐNLƐ CƐN AƝIA’N I BO’N

I fa manlɛ: E su yia sran mun aɲia cinnjin kpa kun bo. [Fa fluwa’n man sran’n.] Avrili i le 11 su’n, mɛn wunmuan nun sran akpi kpanngban bé yía bé klé kɛ be wla kpɛn Zezi i wie’n su. Aɲia sɔ’n i bo’n, bé kán ye nga Zezi i wie’n ti’n e kwla ɲɛn i’n i ndɛ. Be klɛli lika nin dɔ nga i su yɛ bé yó aɲia’n fluwa nga su. É yía ɔ kɛ á wá trɛ́n i bo wie.

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.