Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Be su yia sran mun e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo Albanin lɔ.

KLISTFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Marsi 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, nin wafa nga é kán Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ nanwlɛ’n é klé sran mun’n, nian be su klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

”N jin ɔ sin, ń dé wɔ”

Kɛ Zoova fali Zeremi kɛ ɔ yo i nuan ijɔfuɛ’n, Zeremi buli i kɛ ɔ su kwlá diman junman sɔ’n. ?Wafa sɛ yɛ Zoova seli i kɛ ɔ́ súɛn i bo-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Be yacili Zoova i klun sa’n i yolɛ

Izraɛlifuɛ bu i kɛ sɛ be ɲinfu be yo sa tɛ’n naan be yi tɛ’n, be sa tɛ’n wíe. Be yo sa tɛ yɛ be yo ninnge mun gblɛ nun. Yakpa su Zeremi yiyili be bo.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é fá fluwa ?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ? é dí junman’n

Maan e fa fluwa pɛplɛpɛ sɔ’n e uka Biblu’n nun like suan mun naan be si Zoova i Lalofuɛ mun, nin be junman nga be di’n, ɔ nin be Anuannzɛ’n, be su like.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Sran ng’ɔ nantiman Zoova i mmla’n su’n, i liɛ kwlá yoman ye

Laa Izraɛli lɔ’n, be nga be nantili atin nga Ɲanmiɛn Zoova kleli be’n su’n, be wun jɔli be fɔun, be dili aklunjuɛ kpɛkun be liɛ yoli ye.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é fá fluwa Amun tie Ɲanmiɛn ndɛ’n é dí junman’n

Fa fluwa’n i nun desɛn nin Biblu’n nun ndɛ mma mun uka be nga be kannganlɛ’n ti kekle man be’n naan be si Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ nga be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Izraɛlifuɛ’m be wla fili Zoova su

Ɲanmiɛn Zoova seli Zeremi kɛ ɔ nanti kilo lele 500 wɔ Efrati nzue ba’n i nuan naan ɔ fa lɛn kplo kun ko fia. ?Junman sɔ’n mɔ Zeremi dili’n ti ngue nzɔliɛ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Uka ɔ awlobofuɛ mun naan be wla w’a finman Zoova su

Sɛ an su Ɲanmiɛn awlo lɔ titi naan like nga an suan’n yo an ye’n, an wla su fiman Zoova. ?Amún yó sɛ naan amun a su Ɲanmiɛn awlo lɔ titi?